Ajalugu 2007

Liidu tööd juhtis 7 liikmeline juhatus. Juhatuse esimehena jätkas  Paul Alekand kuni 9. oktoobrini 2007.a Sellest alates on juhatuse esimees Viktor Kassihin. 

Liikmesfirmade arv seisuga 01.01.2007 oli 111, seisuga 31.12.2007 – 114. Möödunud aastal astus Liidu liikmeks 4  ning Liidust välja 1 firma.

2007. aastal omistati elektriku kutse 67le, automaatiku kutse 27le, ja turvatehnik III kutse  218le kutsetaotlejale. Tihenenud on koostöö erialakoolidega,  kellest mitme nõukogus osaleb EETELi esindaja. Kasvanud on huvi täiendkoolituse vastu. Seni on selles osas olnud aktiivsem lõuna piirkond eesotsas Tartu Kutsehariduskeskusega. Käesoleval aastal sõlmiti koostööleping automaatikute täiendkoolituse ja kutseeksamite läbiviimiseks TTÜ Virumaa Kolledžiga. Samalaadne kokkulepe elektrikute täiendkoolituseks  käivitus Tallinna Polütehnikumis. Järgmisena on vaja välja töötada Nõrkvoolupaigaldaja II kutse omistamiseks vajalikud materjalid.  EETEL on jätkuvalt aktiivselt osalenud Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse poolt korraldatud üritustel. 

Üks põhilisemaid tegevusvaldkondi käesoleval aastal oli EETELi aktiivne osalemine uue Elektriohutusseaduse ja sellega kaasnevate määruste väljatöötamisel.

Erinevalt 2006st aastast toimusid osavõturohked Kevadseminar ja Sügisseminar. Traditsiooniliselt kohtuti suurima tööandja Eesti Energia esindajatega. Arutluse all olid turujärelevalve, ohutusnõuded ja materiaalse vastutuse teemad.

Kuulutati välja konkurss Parim Elektripaigaldis ja Parim projekt. Kahjuks laekus pakkumine ainult kolmelt firmalt ning juhatuse otsusel ettevõtmine lõpetati. See traditsioon on jätkamist väärt ja vajab uut hingamist. 

EETEL osales aktiivselt elektrivaldkonna standardimise valdkonnas.


EETELit külastas Jaapani Elektriala Liidu  esindus. Viru Hotelli konverentisaalis toimus liitude ning elektrivaldkonna tutvustsus. Kohtumisel selgus, et probleemid, vaatamata suurele vahemaale on üllatavalt sarnased. Jaapani elektritööde ettevõtjate delegatsioon külastas KUMU. Giidiks KUMUs olid selle elektripaigaldise ehitaja HK Energia Konsult AS tootmisdirektor Viktor Kassihin ning proejktijuht Arvo Haabjärv.   Käivitus nendepoolne ettepanek vastukülaskäigu osas.

Tihe koostöö on EETELil mitmete institutsioonidega: Tehnilise Järelevalve Inspektsioon, Standardiamet, AS Eesti Energia, Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Keskkonnaministeerium, Haridus – ja teadusministeerium. Koostöö teiste  elektriala liitudega meie naaberriikides oli kahjuks puudulik ja kindlasti vajab uut hoogu.
EETEL on Eesti Kaubandus- ja Tööstuskojaliige.
Nõustamine toimis võimaluse piirides, kasutades koostööpartnerite ekspertide abi. Analüüsi poolel koostati firmade TOP 2006. Andmete saamiseks kasutati taas AS Krediidiinfo abi, mis tunduvalt lihtsustas analüüsi tegemist ning kiirendas andmete kogumist.. Toimus ka liikmesfirmade palgauuring ning teostati analüüs piirkondade ja tegevusvaldkondade lõikes.  Analüüsiti ka suurima koostööpartneri AS Eesti Energia töövõtu jaotust 2005/2006. aastal.