Ajalugu 2008

Liidu tööd juhtis 2008. aastal 7 liikmeline juhatus. Juhatuse esimehena jätkas Viktor Kassihin.
Tegevjuhtkonnas töötas möödunud aastal 2 inimest täiskohaga – Jaan Allem, kes alustas tegevdirektorina ja Maire Matsi juhi abina, lisaks Arvo Ulla KOO juhina osalise tööajaga Kutse Aknmise Organi juhina.

Liikmesfirmade arv seisuga 01.01.2008 oli 114, seisuga 31.12.2008 – 125. Möödunud aastal astus Liidu liikmeks 11 ettevõtet ning Liidust ei soovinud keegi lahkuda. Liidus tegutseb endiselt 5 sektsiooni: projekteerimine, paigaldus, tehniline kontroll, hulgimüük ja välisvõrkude ehitus. Aktiivselt tegutsevad välisvõrkude,  hulgimüügi ja tehnilise kontrolli sektsioonid.

Tulemuslik oli töö kutseomistamise vallas. 2008.aastal omistati elektriku kutse 258-le, automaatiku kutse 46-le, side ja nõrkvoolu paigaldaja kutse 19-le ja turvatehnik III kutse 71-le kutsetaotlejale. Kokku omandas kutse 394 töötajat, mis on oluline nihe võrreldes 2007. aastaga, millal kutse sai  312 töötajat. Jätkus tihe koostöö erialakoolidega, kellest mitme nõukogus osalevad EETELi esindajad. Kasvanud on huvi täiendkoolituse vastu. Seni on selles osas olnud aktiivsemad EETELi liikmed Tallinna Polütehnikum ja  Tartu Kutsehariduskeskuse.

Jätkus tihe koostöö Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) Energeetika teaduskonnaga, kelle Elektriajamite ja Jõuelektroonika Instituut astus EETELi liikmeks. Koos TTÜga viisime läbi töövarju päeva, kus EETELi tegevjuhte varjutas 11 tudengit. Töövarju päeva raames toimus ka esseekonkurs, mille 3 paremale tööle olid  rahalised auhinnad välja pannud AS TERA ja EETEL.

Aastal 2008 alustas EETEL koostöös Eesti Elektritootjate Liiduga ja Tampere Ammatikoulu Oy-ga rahvusvahelist koostööprojekti kutse- ja täiendõppe alal. Selle eesmärgiks on kaasajastada ja ühtlustada Põhjamaadega elektriku erialast õpet kutseharidussüsteemis, tagades ettevõtete parema konkurentsivõime avatud turul.

EETELi uueks ja väga heaks koostööpartneriks kujunes EAS, kellega koos viidi läbi EETELi liikmetele 3 koolitussarja olulistel teemadel – „Edukas juhtimine“, „Projektijuhtimine“ ja „Lepingud, seadusandlus ja läbirääkimiste tehnika“. Kokku läbis õppe 228 EETELi liikmesettevõtte tipp- ja keskastme juhti. Koolituste kulud kattis EAS, kasutades Euroopa Liidu tugifonde. Lisaks korraldas EETEL koos EASiga koolitusreisi Läti ja Leedu kolleegide juurde, millega osalejad väga rahule jäid. Reisil külastati ka Ignalina Tuumajaama.

2008. aastal toimusid osavõturohked Kevad- ja Sügiskonverents. Traditsiooniliselt kohtuti ühe suurema tööandja – Eesti Energia ASi esindajatega. Arutluse all olid turujärelevalve, ohutusnõuded ja materiaalse vastutuse teemad. Lisaks tutvustati  osavõtjaid EETELis läbiviidud palgaturu uuringu tulemustega ning räägiti muudatustest tööseadusandluses ja majanduse olukorrast Eestis.

Tihe koostöö on EETELil mitmete institutsioonidega: Tehnilise Kontrollikeskus, Standardiamet, Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu, Majandus- ja Kommunikatsiooni- ja  Haridus– ja teadusministeerium.

Koostöö teiste  elektriala liitudega meie naaberriikides sai uut hoogu – uuendasime suhteid Läti, Leedu ja Soome alaliitudega. Lisaks külastas EETELi 20-liikmeline delegatsioon Jaapani alaliitu, millest osavõtjad avaldasid tegevjuhtkonnale soovi sellealase tegevuse jätkamiseks.
Külastati Tokyo Biz Tower'it, mis on üks kolmest Akasaka Gochome TBS Development (kohalik kinnisvara arendaja) poolt arendatavast pilvelõhkujast. Asub see Tokyo Akasaka linnaosas. Arvestuslik elektritööde kestus on  kokku 2,5 aastat. elektrikuid oli peal 50 -500 meest. Projektijuhi jutu järgi oli tegemist tüüpilise elektritööde töövõtuga, kus projekti tuli tööde käigus pidevalt korrigeerida, et otsad lõpuks kokku jookseks. Ehitis ise on 180 m kõrge, korruseid on kokku 39, lisaks veel tehnilised korrused. Maja katusel mõistagi on helikopteri maandumisplats.

Samuti toimus rida kontakte Eesti teiste, ehitusega seotud alaliitudega (ehitajad, ehitusmaterjalide tootjad, projekteerijad) tegevjuhtide tasemel.

EETELi hulgimüügi sektsioon astus Üleeuroopaline Elektrimaterjalide Hulgimüüjate Assotsiatsiooni (EUEW) liige, liikmelisus finantseeritakse  hulgimüüjate sektsiooni liikmete poolt.

Analüüsi poolel koostati firmade TOP 2007. Paremaid ettevõtteid – Loo Elektriehitus OÜ, Corle OÜ ja Glamox HE AS autasustati Sügiskonverentsil.
 
Järjest rohkem on osavõtjaid vabaaja üritustest. Toimusid traditsioonilised korv-ja võrkpalli turniirid, samuti võisteldi kardi- ja bowlingu rajal.

Liikmemaksu laekumine 2008. aastal  oli 845,0 tuhat krooni. Liidu 2008. aasta tulud kokku olid 1972,0  (eelarve 1650,5) tuhat  krooni ning kulud  1820,1 tuhat krooni (eelarve 1677,2). EETELi 2008. aasta majandustegevuse tuluks (kasumiks) kujunes 222,5 tuhat  krooni.