Ajalugu 2010

 2010. aastal valis EETELi üldkoosolek uue juhatuse, mille kooseis osaliselt  muutus (3 liiget). Uueks juhatuse esimeheks valiti Märt Viileberg.
Liikmesfirmade arv seisuga 01.01.2010 oli 125, seisuga 31.12.2010  120.

Liidus  töötab  5 sektsiooni: projekteerimine, paigaldus, tehniline kontroll, hulgimüük ja välisvõrkude ehitus. Kõik sektsioonid on tegutsenud aktiivselt.

2010. aastal omistati elektriku kutse 307le, automaatiku kutse 90le, side ja nõrkvoolu paigaldaja kutse 31le kutsetaotlejale. Kokku omistati kutse 428 töötajale, mis on parim tulemus kutseomistamise algusest peale. Jätkus tihe koostöö erialakoolidega, kellest mitme nõukogus osalevad EETELi esindajad. Koostöö üheks tippsündmuseks oli elektriku kutsemeisterlikuse võistluse läbiviimine koostöös Tallinna Polütehnikumiga  „Teeviit 2010“ raames.

Tihe koostöö jätkus Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) Energeetika teaduskonnaga. Koos TTÜga viisime läbi töövarju päeva, kus EETELi tegevjuhte varjutas 15 tudengit. Töövarju päeva raames toimus ka esseekonkurss, mille  parematele töödele olid  auhinnad välja pannud AS TERA ja EETEL.

2010 oktoobris lõppes 2008. aastal alustatud  koostöö Eesti Elektritööstuse  Liiduga ja Tampere Ammatikoulu Oy-ga ning  Läti alaliidu LEAAga rahvusvahelises koostööprojektis kutse- ja täiendõppe alal. Selle eesmärgiks oli kaasajastada ja ühtlustada Põhjamaadega elektriku erialast õpet kutseharidussüsteemis, tagades ettevõtete parem konkurentsivõime avatud turul. Samas käivitus jätkuprojekt, millesse lisaks varasematele osalejatele kaasati Leedu alaliidu koolituskeskus REMC. Projekti eesmärgiks on esimesel etapil koostatud koolituskavade testimine läbi pilootkoolituste.

Koostöös Eesti Energia Jaotusvõrguga viidi läbi võrguelektrikute kutsevõistlus.
EETEL jätkas koostööd EASiga, kelle abiga viidi läbi EETELi liikmetele  koolitus olulisel teemal – „Ehituse- ja töölepinguseadus“.  Kokku läbis õppe  52 EETELi liikmesettevõtte tipp- ja keskastme juhti. Koolituste kulud kattis osaliselt EETEL, osaliselt koolitatav ettevõte  ning EAS, kasutades Euroopa Liidu tugifondide vahendeid.

2010. aastal toimusid osavõturohked Kevad- ja Sügiskonverents. Kuna 2010. aasta märksõna oli „ehitusturu madalseis“, siis konverentsi rõhuasetus oli just majandusteemadel. Sügiskonverentsil avaldas EETELi tegevusele tunnustust Majandus ja Kommunikatsiooni minister Juhan Parts.

01.04.2010. kolis EETEL uutesse ruumidesse moodustades koos 5 teise alaliiduga „Ehitus- ja kinnisvara kompetentsikeskuse“ aadressil Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn.

EETELi hulgimüügi sektsioon on Üleeuroopalise Elektrimaterjalide Hulgimüüjate Assotsiatsiooni (EUEW) liige, liikmelisus finantseeritakse  hulgimüüjate sektsiooni liikmete poolt.
Traditsiooniliselt koostati firmade TOP 2010. Paremaid ettevõtteid – KH-Energia Konsult AS, Loo Elektriehitus AS ja ENTEK AS autasustati Sügiskonverentsil.

Järjest rohkem on osavõtjaid vabaaja üritustest. Võisteldi kardi- ja bowlingu rajal.
 
Majandustegevuses lähtuti eelmise aasta üldkoosoleku poolt 2010. aastaks kinnitatud eelarvest. Liidu 2010. aasta äritulud kokku olid 2114,6  (eelarve 1939,0) tuhat  krooni ning ärikulud  2312,7 tuhat krooni (eelarve 1947,0).
Finantstulu oli  27,1 tuhat krooni ning finantskulu 0 krooni.
Tööjõukulu (koos lepinguliste töötajatega) oli 1243,6  tuhat krooni, millest  sotsiaalmaksud 303,6 tuhat krooni. EETELi juhatuse liikmetele tasu 2010 aastal ei makstud.
EETELi 2010. aasta majandustegevuse kahjumiks kujunes 171,0 tuhat  krooni. Kahjumi olulisemad põhjused olid:
–          Tagasihoidlikum liikmemaksu laekumine   ja varasemate aastate laekumata liikmemaksud. Osa liikmed jätsid II poolaasta tasumata majandusraskuste tõttu, liidust lahkus 5 liiget.
–          EETELi konverentside ja 15 aastapäevaga seonduvad kulud
–          Alaliit osales aktiivselt liikmete koolituste 25%-l kaasfinantseerimisel, toetades seeläbi oskuste ja teadmiste arendamist
–          EETELi  strateegia uuendamisega seotud kulud
EETELi 2011. aasta olulisemaks eesmärgiks on liikmete igakülgne toetamine ehitusturu madalseisus läbi koolituse, nõustamise ja konsultatsioonide.