Atesteerimiskomisjoni tegevusstatuut

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liidu (edaspidi Liit) Tunnustatud Elektritööde Ettevõtte tiitli (edaspidi Tiitli) omistamise atesteerimiskomisjon (edaspidi Atesteerimiskomisjon) on Liidu juures tegutsev elektrifirmade tegevuse taset hindav ja tõendav pädev organ.
1.2. Atesteerimiskomisjoni tegevusstatuudi kinnitab Liidu juhatus.

2. ATESTEERIMISKOMISJON

2.1. Atesteerimiskomisjoni ülesandeks on hinnata ja tõendada ettevõtete tegevuse vastavust Tiitli nõuetele.
Atesteerimiskomisjon:

  1. töötab välja Tiitlit taotlevale ettevõttele (edaspidi Taotleja) esitatavad nõuded ja Tiitli omistamise korra, neid vastavalt vajadusele täiendades,
  2. hindab Taotleja vastavust Tiitlit taotlevale ettevõttele esitatavatele nõuetele,
  3. omistab ettevõttele Tiitli ja väljastab vastava tunnistuse,
  4. teostab järelvalvet Tiitlit omavate ettevõtete vastavuse üle esitatavatele nõuetele.

2.2. Atesteerimiskomisjon on viieliikmeline ja selle koosseisu määrab Liidu juhatus.
2.3. Atesteerimiskomisjon valib oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe.
2.4. Atesteerimiskomisjon tuleb kokku esimehe või tema äraolekul aseesimehe kutsel vastavalt vajadusele, kusjuures koosolekukutsed tuleb saata komisjoni liikmetele kirjalikult hiljemalt neliteist (14) päeva enne koosolekut.
2.5. Atesteerimiskomisjon on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt kolm selle liiget.
2.6. Atesteerimiskomisjoni otsused tehakse lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab komisjoni esimehe, tema äraolekul aseesimehe seisukoht.
2.7. Allkirjaõigus Atesteerimiskomisjoni nimel on selle esimehel või tema puudumisel aseesimehel.
2.8. Atesteerimiskomisjoni liikmel, kes omab majanduslikke huvisid Tiitlit taotlevas ettevõttes, ei ole õigust osaleda sama ettevõtte atesteerimisprotsessis.

Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liidu Tunnustatud Elektritööde Ettevõtte tiitli omistamise Atesteerimiskomisjoni tegevusstatuut on kinnitatud Liidu juhatuse koosolekul 30. jaanuaril 2001.