Automaatik I, II, III kutseeksami läbiviimise korraldus

3         Automaatik I, II,  III  kutseeksami läbiviimise korraldus ja hindamise põhimõtted

1. Kutseeksamile lubatakse eelnevalt registreerunud isikud vastavalt KOO otsusele.

2. Eksamiruumi sisenemisel esitab eksamineeritav eksamikomisjonile isikut tõendava dokumendi (pass, juhiluba või ID kaart).

3. Kutseeksam koosneb kahest osast:

Teadmiste eksami (edaspidi TE) kirjalik osa, mille moodustavad
Automaatik I 30-st küsimusest koosnev test
Autmaatik II 35-st küsimusest koosnev test
Automaatik III 40-st küsimusest koosnev test
Kirjaliku osa lahendamiseks on aega 60 minutit
Iga õigesti vastatud küsimus annab 2 punkti.

TE kirjalik osa loetakse sooritatuks kui
Automaatik I taotleja kogub vähemalt 40 punkti.
Automaatik II taotleja kogub vähemalt 46 punkti.
Automaatik III taotleja kogub vähemalt 52 punkti.

Proovitöö
Proovitööle lubamise eelduseks on TE kirjaliku osa edukas sooritamine
Enne praktilise töö alustamist korraldatakse taotlejale tööohutuse instruktaaz.

Automaatik I
Proovitöö ülesanne : Antud ülesande järgi koostada skeem ja teostada vajalikud montaazitööd
Aeg : Töö teostamise kontrollaeg 3 tundi.

Hindamine : Komisjon hindab ülesande lahenduse otstarbekust, skeemi koostamise täpsust, materjalide valikut, tehniliselt õigeid võtteid, aega, töökultuuri ja ohutusnõuete täitmist.
Automaatik II
Proovitöö ülesanne : Antud ülesande järgi koostada skeem ja teostada vajalikud montaazitööd
Aeg : ülesande täitmiseks antakse kontrollaeg 3 tundi.

Hindamine : Komisjon hindab ülesande lahenduse otstarbekust, skeemi koostamise täpsust, materjalide valikut, õigeid töövõtteid, töövahendite tehnilist ning OT alast sobivust, lõpptulemust ja tööks kulutatud aega.

AutomaatikIII proovitöö tõendamine võib toimub alljärgnevalt:
töökohal jälgimine ja/või töö projektiga ja/või oskuste tõendamine dokumentide alusel , mis on kinnitatud tööde tellija esindaja poolt

Automaatik I ja Automaatik II proovitöö hindamise alused

Esmane tingimus – proovitöö peab vastama etteantud ülesandele ja toimima, vastasel korral loetakse eksam mittesooritatuks.

Automaatik I ja Automaatik II proovitöö hindamise kriteeriumid

 

Automaatik I ja Automaatik II proovitöö hindamise kriteeriumid

* Materjalide, seadmete valik
*Tööohutusnõuete täitmine
*Elektriohutusnõuete täitmine

Töökultuur
-töökoha ettevalmistamine
-töövõtted
-seadmete paigutus
-töökoht pärast töö lõpetamist
Kontrollaja nõuete täitmine

Hindamine toimub skaalal Rahuldab –  Ei rahulda

Proovitöö loetakse sooritatuks, kui seade töötab, kaheksast parameetrist kuus, sh.* tähistatud nõuded kõik, on saanud positiivse hinnangu.

 

Kui proovitöö koosneb mitmest erinevast osast, antakse igale osale hinnang eraldi ning nende alusel proovitöö koondhinne.
Vajadusel täpsustab eksamikomisjon oma hinnangut vestluse käigus.

Automaatik III töö juures jälgimise või projektülesande lahendamise hindamise kriteeriumid

*Tööde mahu arvutamine
*Tööde organiseerimine
*Materjalide, seadmete valik
*Tööohutusnõuete täitmine
*Elektriohutusnõuete täitmine

Töökultuur
– töökoha ettevalmistamine
-töövõtted
-seadmete paigutus
-töökoht pärast töö lõpetamist
-kontrollaja nõuete täitmine

Hindamine toimub skaalal RahuldabEi rahulda

Proovitöö loetakse sooritatuks, kui kümnest parameetrist seitse, sh.* tähistatud nõuded kõik, on saanud positiivse hinnangu.
Vajadusel täpsustab eksamikomisjon oma hinnangut vestluse käigus, kus võib esitada täpsustavaid küsimusi üld-, põhi- ja erioskuste kohta.

Kutseeksam loetakse sooritatuks, kui eksami kõik osa on edukalt läbitud.

4. Eksamiruumides võivad eksami ajal viibida ainult vahetult eksamiga seotud isikud või erandkorras eksamikomisjoni esimehe loal lubatud isikud.

5. Eksamiprotokollid esitatakse KOO le. Eksamikeskus säilitab kirjalikke eksamitöid 1 kuu jooksul pärast eksami toimumist.

6. Eksamineeritavatel on eksamiruumis keelatud:
a) kõrvalise abi kasutamine va. kalkulaator –
b) eksamiga seonduvate materjalide eksamiruumist väljaviimine
c) omavaheline suhtlemine
d) mobiiltelefonide kasutamine
e) teisi eksamineeritavaid või komisjoni liikmeid häiriv käitumine

7. Eksamikomisjonil on õigus eksamikorra rikkuja eksamilt eemaldada.

8. Otsus kutseomistamise kohta tehakse teatavaks kuue tööpäeva jooksul pärast eksami toimumist.

9. Eksamikomisjoni otsuse võib ühe nädala jooksul otsuse teatavakstegemisest vaidlustada KOO juurde moodustatud kutsekomisjonis.