Elektritöö valdkonna kutseandmise kord

KINNITATUD Energeetika, Mäe-ja Keemiatööstuse
17.05.2012 Kutsenõukogu otsuseganr 6.1-7/8

 
ELEKTRITÖÖ VALDKONNA KUTSETEANDMISEKORD
 
 
1.  ÜLDOSA
 
1.1 Käesolev kord reguleerib vastavate kutsestandardite alusel kutse andmist järgmistele kutsetele:

1)   ElektrikI
2)   ElektrikII
3)   ElektrikIII
4)   Sisetööde elektrik tase 3
5)   Sisetööde elektrik tase 4
6)   Sisetööde elektrik tase 5
7)   AutomaatikI
8)   AutomaatikII
9)   AutomaatikIII
10)    NõrkvoolusüsteemipaigaldajaI
11)    NõrkvoolusüsteemipaigaldajaII
12)    Välispaigalduse elektrik, tase 3
13)    Välispaigalduse elektrik, tase 4
14)    Välispaigalduse elektrik, tase 5

Nimetatud kutsete puhul on esimene (3) tase kõige madalam.

1.2 Iga kutse kompetentsusnõuded on kehtestatud vastavas kutsestandardis. Kompetentsuse hindamisepositiivse tulemuse korral väljastatakse kutsetunnistus.

1.3 Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit (EETEL  on punktis 1.1 loetletud kutsete kutsetandev organ), edaspidi KA (kutseandja).

1.4 KA moodustab kutseandmise erapooletuse tagamiseks kutsekomisjoni, kuhu kuuluvad elektritöö valdkonna kutsete andmisest huvitatud osapooled: tööandjad, töötajad, kutse-ja erialaliitude esindajad, spetsialistid,koolitajad ja tehnilise kontrolliesindajad.

1.5 Vajadusel nimetab kutsekomisjon hindamiskomisjoni(d), kes hindab (hindavad) kutset taotleva isiku (edaspidi taotleja) kompetentsuse vastavust kutsestandardi nõuetele.
1.6 Kutse- ja hindamiskomisjoni(de) volitused kehtivad KA kutse andmiseõiguse kehtivuse lõppemiseni.

1.7 Kutse- ja hindamiskomisjonid lähtuvad oma töös kutseseadusest, standardist  ja käesolevas tkorrast.

1.8 Kutse esmakordne taotlemine ja taastõendamine võivad eeltingimuste ja vormide poolest erineda

1.9 Kutsetaotlemine ja tõendamine, sh taastõendamine, on taotlejale tasuline, tasu suuruse kinnitab Energeetika, Mäe-ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu (edaspidi kutsenõukogu) KA ettepanekul. Soodustused oma organisatsooni liikmetele. Millistes vahendistest võimaldatakse – omavahenditest.

1.10 Komisjoni(de) liikmete töö tasustatakse KA kehtestatud korraalusel.

1.11 Taotlemise dokumente menetletakse haldusmenetluse seadusesätetele vastavalt, arvestades korrast tulenevaid erisusi.

1.12 Kutseandmise korra ja selle muudatused kinnitab kutsenõukogu ning need jõustatakse kutsenõukogu koosolekule järgneval kutseandmise välja kuulutamisel.
 
 
2   KUTSE ANDJAÜLESANDED

2.1Kutseandja:

1) töötab koostöös kutsekomisjoniga välja kutse andmise korra eelnõu ja esitab selle kinnitamiseks kutsenõukogule kutseandmise õiguse taotlemisel,

2) korraldab kompetentsusehindamise juhendite ja-materjalide ning teiste kutse andmiseks vajalike dokumentide väljatöötamise

3) esitab kutsenõukogulekinnitamiseks kutseandmiseja kutsetaastõendamisegaseotud tasu suuruse, kooskõlastades selle eelnevaltkutsekomisjoniga,

4) kuulutab väljakutse andmise,

5)tagab kutseandmisegaseotud teabeavalikustamise,

6) määrab isiku, kes vastutab kutse andmise üldise korra eest, võtab vastu kutse taotleja avalduseja dokumendid ning kontrollib nende vastavust kehtestatud korrale.

7) väljastab kutsetunnistuse,

8) tagab kutse andmise käigus saadud avaldamisele mittekuuluva teabekaitstuse,

9) vastutab kutse andmise korraldamise protseduuride täitmise eest,

10) esitab kutsenõukogule vähemalt kord aastas kutseandmise korraldamise aruande ning kutse andmisega seotud rahaliste vahendite kasutamisearuande,

11) edastab Kutsekojale punktis 6 nimetatud isikute kontaktandmed ja kutseregistrisse kandmiseks kuuluvad andmed.
 
 
3.  KUTSEKOMISJONI KOOSSEISJAÜLESANDED

Kutsekomisjonis peavad olema õiglaselt esindatud kõik kutseandmisest huvitatud osapooled ilma ühtegi huvi eelistamata.
 
3.1 KA kutsekomisjonikuuluvad järgmiste organisatsioonide esindajad:

1) Tööandjate esindaja – EETEL MTÜ ,  Elektritööde Ettevõte  AIA AS
2) Töötajate/ spetsialistide esindajad –  Elion Ettevõtted AS, ELTRON AS
3) Koolitaja esindaja – Auditron OÜ , Eltel Network AS
4) Kutsekoja esindaja – Sihtasutus Kutsekoda   
5) Ja muud osapooled  –– Inspecta Estonia OÜ

3.2 Kutsekomisjon:

1) valib oma liikmete seast esimeheja aseesimehe;
2)töötab koostöös kutseandjagaväljakutse andmisekorraeelnõu;
3)  töötab väljakutsekomisjonitöökorra;
4) nimetab hindamiskomisjoni(d) ja töötab välja hindamiskomisjoni töökorra
5) arvestab ja esitab KA-le kooskõlastamiseks kutse andmiseja taastõendamise tasu suuruse;
6) kinnitab hindamisjuhendid ja -materjalid ning teised kutse andmiseks vajalikud dokumendid;
7) otsustab kutse kompetentsuse hindamisevormi(d);
8) korraldab taotleja dokumentide läbivaatamise;
9) otsustab KA info põhjal taotlejate hindamisele pääsemise;
10) otsustab  taotlejale  kutse andmisevõi andmata jätmise;
11) otsustab kutsetunnistuse kehtetuke tunnistamise;
12) lahendab hindamiskomisjoni tegevuse kohta esitatud kaebusi;
13) kinnitab vajadusel kompetentsuse hindamise koha nõuded;

3.3 Kutsekomisjoni koosolekud protokollitakse. Koosoleku protokoll peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid: koosoleku toimumise aeg ja koht, koosolekul osalenud kutsekomisjoni liikmete loetelu, koosoleku päevakord, koosoleku käik ja otsused, koosoleku juhataja ja protokollija nimed ja allkirjad. Kutse taotlenud isikule kutse andmise või andmata jätmise  protokollis peab olema viide kutsekomisjoni otsuste vaidlustamise võimaluse, koha , tähtaja ja korra  koha.

3.4 Kutsekomisjoni liige ei tohi osaleda taotlejale kutse andmise otsustamisel, kuita on:

1) osalenud hindamiskomisjoni töös või
2) vahetultseotudtaotlejalekutseandmiseksettevalmistavakoolitusevõiväljaõppe korraldamisegavõi
3) taotlejatööandjavõimuulviisilisiklikulthuvitatudkutseandmisestvõikuimuud asjaolud tekitavad kahtlust tema erapooletuses.
 
 
4.  KUTSEKOMISJONI TÖÖKORD

4.1 Kutsekomisjoni töövorm on koosolek, kutsekomisjoni koosolek kutsutakse kokku vastavalt vajadusele, kuid vähemalt kord aastas.

4.2 Koosoleku kokkukutsumise otsuse teeb kutsekomisjoni esimees või aseesimees, teavitades sellest kirjalikult kutsekomisjoni liikmeid vähemalt 7 kalendripäeva ette.

4.3 Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osalevad vähemalt pooled komisjoni liikmetest, nende hulgas esimees või aseesimees.

4.4 Puuduvat kutsekomisjoni liiget võib asendada samast organisatsioonist/ettevõttest volitatud esindaja, samuti võib päevakorraliste küsimuste osas eelnevalt saata oma kirjaliku arvamuse.

4.5 Kutsekomisjoni otsuse võib vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui kutsekomisjoni liikmed   hääletavad  kirjalikult,  esitades  elektrooniliselt  oma  seisukoha  kutsekomisjoni esimehe, tema äraolekul aseesimehe poolt määratud tähtajaks.

4.6 Häälte võrdsuse korral otsustab esimehe (tema puudumisel aseesimehe) hääl.

4.7 Koosoleku otsused protokollitakse. Protokollile kirjutab alla kutsekomisjoni esimees või esimehe asetäitja ja protokollija.
 
 
5.  HINDAMISKOMISJONI MOODUSTAMINEJA ÜLESANDED

5.1 Hindamiskomisjon  moodustatakse  kutsekomisjoni  protokollilise  otsusega  enne  igat konkreetset hindamist taotleja kompetentsuse hindamiseks.

5.2 Hindamiskomisjon:

1) hindab taotleja kompetentsust,
2) koostab hindamise korraldamise ja tulemuste protokolli, mis sisaldab vähemalt järgmisi andmeid: hindamise toimumise aeg ja koht, hinnatava nimi, taotletav kutse, hindamisobjekti/hinnatav(ate) kompetentsi(de) nimetus, hindamisviis(id), hindamistulemus, mis keeles hindamine toimus, märge hindamisprotsessilt ajutiselt taandatud komisjoniliikme kohta. Hindamise tulemuste protokolli allkirjastavad hindamisel osalenud hindamiskomisjoni liikmed. Hindamiskomisjon esitab hindamise tulemuse protokolli kutsekomisjonile.

5.3 Hindamise tulemust on võimalik vaidlustada ainult juhul, kui punktis 5.6 esitatud nõuete täitmata jätmine on oluliselt mõjutanud hindamise tulemust.

5.4 Hindamiskomisjoni esimehe määrab kutsekomisjon.

5.5 Hindamiskomisjon  koosneb  vähemalt  kolmest  liikmest. Kui hindamine toimub eksami vormis automaatse testimissüsteemi kasutamisel, mille puhul inimene eksami hindamisse ei sekku, vaid ainult fikseerib tulemuse, siis peab hindamiskomisjonis olema vähemalt üks liige.

5.6 Hindamiskomisjoni(de) liikmete kompetentsus peab kogumis vastama järgmistele nõuetele:

1)erialanekompetentsus,
2)kutsesüsteemialanekompetentsus,
3)hindamisalanekompetentsus.

5.7 Hindamiskomisjoni liikmed peavad olema sobivate isikuomaduste ja hoiakutega ning tegutsema erapooletult.

5.8 Hindamiskomisjoni liikmetest ei tohi üle ühekolmandiku olla vahetult seotud antud hindamiseks ettevalmistava koolituse või väljaõppe korraldamisega ja üle ühe kolmandiku olla taotleja tööandjaga samast asutusest, välja arvatud punktis 5.5 nimetatud automaatse testimise puhul.

5.9 Juhul, kui punktis 5.8 nimetatud tingimused ei ole täidetud, peab tingimustele mittevastav komisjoni liige end hindamisprotsessist ajutiselt taandama.
 
 
6.  KUTSE TAOTLEMISE EELTINGIMUSED JA ESITATAVADDOKUMENDID

Eeltingimused

6.1Elektriku  kutse

Elektrik I taseme ja  sisetööde elektrik tase 3 kutse taotlemisel on nõutav kutsestandardile vastava kutsealase koolituse läbimine kutsekoolis, koolituskursustel või töökohal.

Esitada tuleb   
1) haridustaseme- haridust tõendava(te) dokumendi (dokumentide) koopia(d)
2) täiendkoolituse/kursuste läbimist tõendav dokument, varasemat kvalifikatsiooni tõendavate  dokumentide koopiad.
3) tööalase tegevuse kirjeldus tööalane kompetentsus.

Elektrik II tasemeja sisetööde elektrik tase 4 kutse taotlemisel on nõutav kutsestandardile vastava koolituse läbimine kutsekoolis, koolituskursusel või töökohal javähemalt 2 a erialane töökogemus viimase 4 aasta jooksul.

Esitada tuleb kutsekoolituse läbimist tõendava dokumendi koopia või täiendkoolituse/kursuste läbimist tõendav dokument ja 2-aastast erialast kogemust tõendav tööalase tegevuse kirjeldus.

Elektrik III taseme ja sisetööde elektrik tase 5  kutse taotlemisel on nõutav
keskharidus, kutsestandardile vastava koolituse läbimine kutsekoolis, koolituskursusel või töökohal ja vähemalt 4 a erialane töökogemus viimase 8 aasta jooksul

Esitada tuleb haridust tõendava dokumendi koopia, kutsekoolituse läbimist tõendava dokumendi koopia või täiendkoolituse/kursuste läbimist tõendav dokument ja 4-aastast erialast kogemust tõendav tööalase tegevuse kirjeldus.

6.2 Riiklikul või rahvusvahelisel elektrikute kutsevõistlustel esimese kuni kolmanda koha saavutanud taotlejale võib kutsekomisjon I(3) või II(4) taseme elektrikukutse anda ilma kutseeksamit sooritamata 12 kuu jooksul kutsevõistluse toimumisest

6.3 Välispaigalduse elektriku kutse

välispaigalduse elektriku tase 3, kutse taotlemisel on nõutav kutsestandardile vastava kutsealase koolituse läbimine kutsekoolis, koolituskursustel või töökohal.

Esitada tuleb   
1) haridustaseme- haridust tõendava(te) dokumendi (dokumentide) koopia(d)
2) täiendkoolituse/kursuste läbimist tõendav dokument, varasemat kvalifikatsiooni tõendavate  dokumentide koopiad.
3) tööalase tegevuse kirjeldus tööalane kompetentsus.

välispaigalduse elektriku tase 4 kutse taotlemisel on nõutav kutsestandardile vastava koolituse läbimine kutsekoolis, koolituskursusel või töökohal ja vähemalt 2 a erialane töökogemus viimase 4 aasta jooksul.

Esitada tuleb kutsekoolituse läbimist tõendava dokumendi koopia või täiendkoolituse/kursuste läbimist tõendav dokument ja 2-aastast erialas tkogemust tõendav tööalase tegevuse kirjeldus.

välipaigalduse elektriku tase 5, kutse taotlemiselon nõutav keskharidus, kutsestandardile vastava koolituse läbimine kutsekoolis, koolituskursusel või töökohal ja vähemalt 4 a erialane töökogemus viimase 8 aasta jooksul.

Esitada tuleb haridust tõendava dokumendi koopia, kutsekoolituse läbimist tõendava dokumendi koopia või täiendkoolituse/kursuste läbimist tõendav dokument ja 4-aastast erialast kogemust tõendav tööalase tegevuse kirjeldus.

6.4 Riiklikul või rahvusvahelisel välispaigaldise elektrikute kutsevõistlustel esimese kuni kolmanda koha saavutanud taotlejale võib kutsekomisjon 3 või 4 taseme välispaigaldise elektriku kutse anda lihtsustatud korras.

6.5 Automaatikukutse

I taseme automaatiku kutsetaotlemisel on nõutav kutsestandardile vastava kutsealase koolituse läbimine kutsekoolis, koolituskursustel või töökohal.

Esitada tuleb kutsekoolituse läbimist tõendava dokumendi koopia või kursuste läbimist tõendav dokument võierialast kogemust tõendav dokument.

II taseme automaatiku kutse taotlemisel on nõutav kutsestandardile vastava koolituse läbimine kutsekoolis, koolituskursusel või töö kohal ja vähemalt 2 a erialane töökogemus viimase 4 aasta jooksul.

Esitada tuleb kutsekoolituse läbimist tõendava dokumendi koopia või täiendkoolituse/kursuste läbimist tõendav dokument ja 2 aastast erialast kogemust tõendav tööalase tegevuse kirjeldus.

III taseme automaatiku kutse taotlemisel on nõutav kutsestandardile vastava koolituse läbimine kutsekoolis, koolituskursusel või töökohal, vähemalt 4aastane erialane töökogemus viimase 8 aasta jooksul ja keskharidus.

Esitada tuleb kutsekoolituse läbimist tõendava dokumendi koopia või täiendkoolituse/kursuste läbimist tõendav dokument ja 4 aastast erialast kogemust tõendav tööalase tegevuse kirjeldus.

6.5 Nõrkvoolusüsteemidepaigaldaja ja telekommunikatsioonitehnikukutsed

I taseme nõrkvoolusüsteemipaigaldaja kutse
taotlemisel on nõutav kutsestandardile vastava kutsealase koolituse läbimine kutsekoolis, koolituskursustel või töökohal.

Esitada tuleb kutsekoolituse läbimist tõendava dokumendi koopia või kursuste läbimist tõendav dokument või erialast kogemust tõendav dokument.

II taseme nõrkvoolusüsteemipaigaldajakutse taotlemisel on nõutav kutsestandardile vastava      koolituse läbimine kutsekoolis, koolitus-kursusel või töökohal ja vähemalt 1 aasta erialane töökogemus.

Esitada tuleb kutsekoolituse läbimist tõendava dokumendi koopia või täiendkoolituse/kursuste läbimist tõendav dokument ja 1 aastast erialast kogemust tõendav dokument.

6.6 II ja III taseme kutsete taastõendamine toimub töökogemust ja täiendkoolitust tõendavate dokumentide alusel vestluse vormis.

Esitada tuleb vähemalt 20 tunni ulatuses täiendõppeasutuse juures kutsetunnistuse kehtivuse ajal läbitud kutsealase täiendkoolituse läbimist tõendav dokument, erialast töökogemust tõendav dokument ning tööalase tegevuse kirjeldus koos enesehinnangu ja tööandjate hinnanguga.

6.7 Kutsetaotleja/taastõendajaesitab lisaks tõendusdokumentidele järgmised dokumendid:
1)avaldus (vt. lisa1),
2)varem õpinguid ja omistatud kutseid tõendavad dokumendid,
3)koopia isikut tõendavastdokumendist (pass võiID kaart).
4)maksekorraldus või muukinnitus kutse andmisegaseotud kulude tasumisekohta, mis tuleb esitada pärast eksamilelubamiseteate kättesaamist.
 
7. KUTSE ANDMISE VÄLJAKUULUTAMINE JA DOKUMENTIDE MENETLEMINE

7.1 Kutseandja kuulutab kutseandmise välja vähemalt 2 korda aastas.

7.2 Kutseandja avaldab  oma veebilehel www.eetel.ee ningvõimalusel ajakirja Elektriala numbris järgmise teabe:

1) antavate kutsete loetelu,
2) avaldusteja dokumentide vastuvõtu koha, tähtaja ja esitamise viisi,
3) hindamise toimumise aja
4) tasu suuruse kutse andmisega seotud kulude katteks,
5) kutse andmisega seotud muude korralduslike tingimuste kohta.

7.3 Taotleja võib korduseksami sooritada üheaasta jooksul, viimase eksami toimumise kuupäevast arvates. Teooriaeksami kordussooritus maksab 25% kutseeksami täishinnast ja praktilise eksami kordussooritus 75% kutseeksami täishinnast.

7.4 Kutsekomisjon töötab välja dokumentide menetlemise korra ja esitab KA-le kinnitamiseks

7.5 Dokumentide  menetlemise korrast sätestatakse:

1) avalduste ja dokumentide registreerimine,
2) dokumentide olemasolu ja nõuetelevastavuse kontroll
3) dokumentide menetlemisega seotud tähtajad, sh dokumentide esitamisel ilmnenud puuduste kõrvaldamise ning taotleja teavitamise tähtajad ning teavitamise viis.
 
8.  TAOTLEJAKOMPETENTSUSEHINDAMINE

Kutse kompetentsuse hindamisvormid :
1)   test
2)   proovitöö
3)   vestlus
4)   töösoorituse video-ja fotograafilised tõendid
5)   jälgimine

8.1 Elektrikute, kutse kompetentsuse hindamisvormid on järgmised (vt Lisa 4 Elektrikute kutseeksami läbiviimise korraldus ja hindamine):
1)test
2)proovitöö või proovitöö ja paigaldusprojektianalüüs  (protsessi ja tegevuste selgitamine)
3)vestlus-küsitlus(taotlejaltoodatakseisiklikkeseletusi, teadmiste jaarusaamade näitamist).
5) töökohal jälgimine
6) dokumentide alusel hindamine (III tase)

8.2 Välispaigalduse elektriku kutse kompetentsuse hindamise meetodid on järgmised (vt Lisa 4 Välispaigaldise elektrikute kutseeksami läbiviimise korraldus ja hindamine) :         
1) test
2)proovitöö või proovitöö ja paigaldusprojekti analüüs  (protsessi ja tegevuste selgitamine)       
3)vestlus-küsitlus (taotlejalt oodatakse isiklikke seletusi, teadmiste ja arusaamade näitamist)
4) töökohal jälgimine
5) dokumentide alusel hindamine ( 5 tase)

8.3 Automaatiku kutse kompetentsuse hindamise meetodid on järgmised (vt Lisa 4 Automaatikute kutseeksami läbiviimise korraldus ja hindamine):
1) test
2) proovitöö või proovitöö ja paigaldusprojekti analüüs  (protsessi ja tegevuste selgitamine)
3) vestlus-küsitlus (taotlejalt oodatakse isiklikk eseletusi, teadmiste jaa rusaamade näitamist)
4) töökohal jälgimine
5) dokumentide alusel hindamine (III tase)

8.4 Nõrkvoolusüsteemide paigaldaja kutse kompetentsuse hindamise meetodid on järgmised (vt Lisa 4 Nõrkvoolusüsteemide paigaldaja kutseeksami läbiviimise korraldus ja hindamine):
1) test
2) proovitöö või proovitöö ja paigaldusprojekti analüüs  (protsessi ja tegevuste selgitamine)
3) vestlus-küsitlus (taotlejalt oodatakse isiklikke seletusi, teadmiste ja arusaamade näitamist)
4) töökohal jälgimine IItase
 
9.  KUTSE ANDMISE OTSUSTAMINE JA KUTSETUNNISTUSE VÄLJASTAMINE

9.1 Kutsekomisjoni liikmed annavad kirjaliku otsuse kutse andmise või mitteandmise kohta hindamisprotokollide põhjal iga taotleja kohta eraldi.Kutse mitteandmise korral tuleb otsust põhjendada.

9.2 KA teatab otsusest kirja või telefoni teel. Kutse mitteandmiseotsust põhjendatakse kirjalikult.

9.3 Taotlejal on õigus esitada kaebus hindamisprotsessi ja-tulemuse kohta kutsekomisjonile.

9.4 Taotlejal on õigus esitada vaie kutsekomisjoni otsuse kohta kutsenõukogule haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel jakorras.

9.5 KA esitab kutsekomisjoni otsuse kutseandmise ja registrisse kandmise kohta 7 tööpäeva jooksul Kutsekojale, kes korraldab andmete kandmise kutsetunnistuse plankidele ja väljastab trükitud kutsetunnistused KA-le.

9.6 KA väljastab kutsetunnistuse 20 tööpäeva jooksul pärast kutseandmise otsuse vastuvõtmist.

9.7 Kutsetunnistus kehtib alates kutsekomisjoni otsuse tegemise kuupäevast. Elektritöö valdkonnas on I taseme kutsetunnistused tähtajatud,  II ja III taseme kutsetunnistused kehtivad 5 aastat, kutsete taastõendamine ja kutsetunnistuste väljastamine toimub dokumentide alusel ( uue standardi jõustumisel 3taseme kutsetunnistused tähtajatud, 4- ja 5taseme kutsetunnistused kehtivad 5 aastat)

9.8 Kutsekomisjonil on õigus tunnistada kutsetunnistus kehtetuks, kui:
1) kutsetunnistus on saadud pettuse teel;
2) kutsetunnistus on välja antud võltsitud või valeandmeid sisaldava dokumendi alusel;
3) kutset omavaisiku tegevus ei vasta kutsestandardiga sätestatud normidele.

9.9 Kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamisel peab kutsekomisjon andma isikule võimaluse esitada kirjalikus, suulises või muus sobivas vormis asja kohta oma arvamus ja vastuväited. Kutsekomisjon võib kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamisel tugineda kolmandate isikute seisukohtadele.
9.10 Kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamisel kustutatakse see kutseregistrist ning KA teatab otsusest asjaomasele isikule tähtkirjaga ja avaldab selle  kohase kuulutuse Ametlikes Teadaannetes (http://www.ametlikudteadaanded.ee/).
9.11 Kutsetunnistuse kehtetukst unnistamise otsust on võimalik vaidlustada haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras.
9.12 Vajadusel võib kutsetunnistuse omanik taotleda kutsetunnistuse duplikaadi väljaandmist kutseregistri volitatud töötlejalt.
 
 
10. KUTSE ANDMISE DOKUMENTEERIMINE JA DOKUMENTIDE SÄILITAMINE
 
10.1 Kutseandmisega seotud tegevus dokumenteeritakse kutseasutuse  koostatud dokumendivormide järgija kutseasutusemääratudulatuses. Dokumente säilitatakse kutseasutuse  kinnitatud arhiveerimiskorras sätestatud aja jooksul, kui õigusaktides ei ole tähtaegu sätestatud.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lisa 1

  KUTSEKVALIFIKATSIOONITAOTLEMISE AVALDUS  
TAOTLEJA    
Ees-ja perekonnanimi  
Isikukood  
Elukoha aadress  
Kontakttelefon  
E-post  
Faks  
Taotlejale teadeteedastamiseviis:kirjalikult
(e-mail)võitelefoniteel
 
Tööandja/õppeasutusenimi, aadress
Kontaktisiku nimijatelefon
 
Kelleleja kuhu saata kutseandmisetasu
maksmisttõendavarve
 
TAOTLETAVAKUTSEKVALIFIKATSIOONI NIMETUS JATASE
Taotleja märgibäraomategevusala
1.       ………………..
2.       ………………..
3.       ………………..
4.       ………………..
5.       ………………..
6.       ………………..
7.       ………………..
8.       ………………..
 
 
 
 
 
 
Muutegevusala………………………………………………………………….
AVALDUSELELISATUD DOKUMENTIDELOETELU Lehti Märgevastavuse kohta
(TäidabKA) asjaajaja)
Isikuttõendava dokumendi
koopia
   
Haridusttõendava
dokumendikoopia
   
Töökogemusttõendavdokument    
Täiendkoolitust/kursuste läbimisttõendav
dokument
   
Varemomistatud kutsekvalifikatsiooni
tõendavdokument
   
Tööalasetegevusekirjeldus    
Maksekorraldus kutseandmisegaseotud
kulude tasumisekohta
   
KUTSEKVALIFIKATSIOONI TAOTLEJA
 
Allkiri                                                                                    Kuupäev
MÄRGEAVALDUSEVASTUVÕTMISEKOHTA
 
Avalduse saamise kuupäev………………………………………………………
Vastuvõtnud isiku nimi………………….  Registreerimise number…………………….
(TäidabKA asjaajaja)
MÄRGETAOTLEJALETEATISE SAATMISEKOHTA
(TäidabKA asjaajaja)
1)
2)
3)
4)
5)
Teatisesisu Teatisesaanud
isiku nimi
Kuupäev