Kutseaandmise kord

                        

Kooskõlastatud Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse
kutsenõukogu 01.06.2009 otsusega nr. 1
 

 ELEKTRITÖÖ VALDKONNA
KUTSE ANDMISE KORD
1. ÜLDOSA

1.1    Käesolev kord reguleerib vastavate  kutsestandardite alusel kutse andmist järgmistele kutsetele:
1)    Elektrik I
2)    Elektrik II
3)    Elektrik III
4)     Automaatik I
5)     Automaatik II
6)     Automaatik III
7)    Nõrkvoolusüsteemi paigaldaja I
8)    Nõrkvoolusüsteemi paigaldaja II
9)    Telekommunikatsioonitehnik III
Nimetatud kutsete puhul on esimene tase kõige madalam.

1.2    Iga kutse kompetentsusnõuded on kehtestatud kutsestandardis. Kompetentsuse hindamise positiivse tulemuse korral väljastatakse kutsetunnistus.

1.3     Elektritöö valdkonna kutsete andja on Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit (EETEL), edaspidi KA.
1.4    KA moodustab kutse andmise erapooletuse tagamiseks kutsekomisjoni, kuhu kuuluvad elektritöö valdkonna kutsete andmisest huvitatud osapooled: tööandjad, töötajad, kutse- ja erialaliitude esindajad, spetsialistid, koolitajad ja tehnilise kontrolli esindajad.
1.5    Kutsekomisjon nimetab hindamiskomisjoni, kes hindab kutset taotleva isiku (edaspidi taotleja) kompetentsuse vastavust kutsestandardi nõuetele.
1.6   Kutsekomisjoni volitused kehtivad KA kutse andmise õiguse kehtivuse lõppemiseni.
1.7    Komisjonid lähtuvad oma töös kutseseadusest ja käesolevast korrast.
Kutse esmakordne taotlemine ja taastõendamine võivad eeltingimuste ja vormide poolest erineda (vt p 5.4).
1.8    Kutse taotlemine ja tõendamine, sh taastõendamine, on taotlejale tasuline, tasu suuruse kinnitab Energeetika, Mäe-ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu (edaspidi kutsenõukogu) KA ettepanekul.
1.9     Komisjoni(de) liikmete töö tasustatakse KA kehtestatud korra alusel.
1.10   Taotlemise dokumente menetletakse haldusmenetluse seaduse sätetele vastavalt, arvestades korrast tulenevaid erisusi.
1.11    Kutse andmise korra ja selle muudatused kinnitab kutsenõukogu ning need jõustatakse kutsenõukogu koosolekule järgneval kutse andmise väljakuulutamisel.

2     KUTSE ANDJA ÜLESANDED

Kutse andja:
1)    töötab koostöös kutsekomisjoniga välja kutse andmise korra eelnõu ja esitab selle kutsenõukogule kutse andmise õiguse taotlemisel,
2)    korraldab kompetentsuse hindamise juhendite ja -materjalide ning teiste kutse andmiseks vajalike dokumentide väljatöötamise,
3)    esitab kutsenõukogule kinnitamiseks kutse andmise ja kutse taastõendamisega seotud tasu suuruse, kooskõlastades selle eelnevalt kutsekomisjoniga,
4)    kuulutab välja kutse andmise,
5)    tagab kutse andmisega seotud teabe avalikustamise,
6)    määrab isiku, kes võtab vastu kutse taotleja avalduse ja dokumendid ning kontrollib nende vastavust kehtestatud korrale ning koostab kutsekomisjoni tööga seotud protokolle ja otsuseid.
7)    väljastab kutsetunnistuse,
8)    tagab kutse andmise käigus saadud avaldamisele mittekuuluva teabe kaitstuse,
9)    vastutab kutse andmise korraldamise protseduuride täitmise eest,
10)  esitab kutsenõukogule vähemalt kord aastas kutse andmise korraldamise aruande ning kutse andmisega seotud rahaliste vahendite kasutamise aruande,
11)   edastab Kutsekojale kutseregistrisse kandmiseks kuuluvad andmed.

3.     KUTSEKOMISJONI KOOSSEIS JA TÖÖKORD
 

3.1 KA kutsekomisjoni kuuluvad järgmiste organisatsioonide esindajad:

1)    EETEL (1 liige)
2)    Tehnokontrollikeskus OÜ (1 liige)
3)    Riiklik Eksamikeskus (1 liige)
4)    Täiendkoolituse valdkonna esindaja (1 liige)
5)    Elektripaigalduse valdkonna ettevõtte esindaja (1 liige)
6)    Automaatika valdkonna ettevõtte esindaja (1 liige)
7)    Nõrkvoolu valdkonna ettevõtte esindaja (1 liige)
8)    Sihtasutus „Kutsekoda” esindaja vaatleja staatuses

3.2 Kutsekomisjon:

1)    valib oma liikmete seast esimehe ja aseesimehe
2)    töötab koostöös kutse andjaga välja  kutse andmise korra eelnõu
3)    töötab välja kutsekomisjoni töökorra,
4)    nimetab hindamiskomisjoni ja hindamiskomisjoni esimehe,  
5)    kooskõlastab KA poolt koostatud kutse andmise ja kutse taastõendamise tasu suuruse,
6)    kinnitab hindamisjuhendid ja -materjalid ning muud  kutse andmiseks vajalikud dokumendid,
7)    otsustab kutse kompetentsuse hindamise vormi(d),
8)    vaatab taotleja dokumendid läbi vaidluste ja kahtluste tekkimisel
9)    otsustab hindamiskomisjonide poolt koostatud hindamisprotokollide alusel taotlejale kutse andmise või andmata jätmise ,
10)   lahendab hindamiskomisjoni tegevuse kohta esitatud kaebusi,
11)   kinnitab vajadusel kompetentsuse hindamise koha (eksamikeskuse) nõuded

3.3 Kutsekomisjoni liige ei tohi osaleda taotlejale kutse andmise otsustamisel, kui ta on:

1)  osalenud hindamiskomisjoni töös või
2)   vahetult seotud taotlejale kutse andmiseks ettevalmistava koolituse või väljaõppe korraldamisega või
3)   taotleja tööandja või muul viisil isiklikult huvitatud kutse andmisest või kui muud asjaolud tekitavad kahtlust tema erapooletuses.

4.   HINDAMISKOMISJONI MOODUSTAMINE JA ÜLESANDED

4.1 Hindamiskomisjon moodustatakse kutse taotleja kompetentsuse hindamiseks kutsekomisjoni protokollilise otsusega.

4.1  Hindamiskomisjon moodustatakse kutse taotleja kompetentsuse hindamiseks kutsekomisjoni protokollilise otsusega.

4.2   Hindamiskomisjon koosneb vähemalt kolmest liikmest, kellede hulgast määratakse kutsekomisjoni poolt hindamiskomisjoni esimees.   

4.3   Hindamiskomisjoni liikmete kompetentsus peab kogumis vastama järgmistele nõuetele:
1)   erialane kompetentsus,
2)   kutsesüsteemialane kompetentsus,
3)    hindamisalane kompetentsus.

4.4   Hindamiskomisjoni liikmed peavad olema sobivate isikuomaduste ja hoiakutega ning tegutsema erapooletult.
4.5   Hindamiskomisjoni liikmetest ei tohi üle ühe kolmandiku olla vahetult seotud antud hindamiseks ettevalmistava koolituse või väljaõppe korraldamisega ja üle ühe kolmandiku olla taotleja tööandjaga samast asutusest.
 
4.6   Hindamiskomisjon:
1)   hindab kutse taotleja kompetentsust kinnitatud hindamisjuhendi alusel,
2)   koostab hindamise tulemuste protokolli, mille allkirjastavad hindamisel osalenud hindamiskomisjoni liikmed ning esitab selle kutsekomisjonile.

5.    KUTSE TAOTLEMISE EELTINGIMUSED JA ESITATAVAD DOKUMENDID

5.1 Elektriku kutse

5.1 Elektriku kutse

I taseme elektriku kutse taotlemisel on nõutav kutsestandardile vastava kutsealase koolituse läbimine kutsekoolis, koolituskursustel või töökohal.
Esitada tuleb kutsekoolituse läbimist tõendava dokumendi koopia või täiendkoolituse/kursuste läbimist tõendav dokument või erialast kogemust tõendav dokument.

II taseme elektriku kutse taotlemisel on nõutav kutsestandardile vastava koolituse läbimine kutsekoolis, koolituskursusel või töökohal ja vähemalt 2 a erialane töökogemus
Esitada tuleb kutsekoolituse läbimist tõendava dokumendi koopia või täiendkoolituse/kursuste läbimist tõendav dokument ja 2-aastast erialast kogemust tõendav dokument.

Elektrik III kutse taotlemisel on nõutav
keskharidus, kutsestandardile vastava koolituse läbimine kutsekoolis, koolituskursusel või töökohal ja vähemalt 4 a erialane töökogemus
Esitada tuleb haridust tõendava dokumendi koopia, kutsekoolituse läbimist tõendava dokumendi koopia või täiendkoolituse/kursuste läbimist tõendav dokument ja 4-aastast erialast kogemust tõendav dokument.

5.2 Automaatiku kutse

I taseme automaatiku kutse taotlemisel on nõutav kutsestandardile vastava kutsealase koolituse läbimine kutsekoolis, koolituskursustel või töökohal.
Esitada tuleb kutsekoolituse läbimist tõendava dokumendi koopia või kursuste läbimist tõendav dokument või erialast kogemust tõendav dokument.

II taseme automaatiku kutse taotlemisel on nõutav kutsestandardile vastava koolituse läbimine kutsekoolis, koolituskursusel või töökohal ja vähemalt 3 a erialane töökogemus
Esitada tuleb kutsekoolituse läbimist tõendava dokumendi koopia või täiendkoolituse/kursuste läbimist tõendav dokument ja 3 a erialast kogemust tõendav dokument.

III taseme automaatiku kutse taotlemisel on nõutav kutsestandardile vastava koolituse läbimine kutsekoolis, koolituskursusel või töökohal, vähemalt 5 a erialane töökogemus ja keskharidus
Esitada tuleb kutsekoolituse läbimist tõendava dokumendi koopia või täiendkoolituse/kursuste läbimist tõendav dokument ja 5 a erialast kogemust tõendav dokument ja haridust tõendav dokument.

5.3 Nõrkvoolusüsteemide paigaldaja ja telekommunikatsioonitehniku kutsed

I taseme nõrkvoolusüsteemi paigaldaja kutse
taotlemisel on nõutav kutsestandardile vastava kutsealase koolituse läbimine kutsekoolis, koolituskursustel või töökohal.
Esitada tuleb kutsekoolituse läbimist tõendava dokumendi koopia või kursuste läbimist tõendav dokument või erialast kogemust tõendav dokument.

II taseme nõrkvoolusüsteemi paigaldaja kutse
taotlemisel on nõutav kutsestandardile vastava koolituse läbimine kutsekoolis, koolituskursusel või töökohal ja vähemalt 1a erialane töökogemus
Esitada tuleb kutsekoolituse läbimist tõendava dokumendi koopia või täiendkoolituse/kursuste läbimist tõendav dokument ja 1a erialast kogemust tõendav dokument.

III taseme telekommunikatsioonitehniku kutse
taotlemisel on nõutav kutsestandardile vastava koolituse läbimine kutsekoolis, koolituskursusel või töökohal, vähemalt 3 a erialane töökogemus ja keskharidus.
Esitada tuleb kutsekoolituse läbimist tõendava dokumendi koopia või täiendkoolituse/kursuste läbimist tõendav dokument, 3 a erialast kogemust tõendav dokument ja haridust tõendav dokument.

5.4 II ja III taseme elektritöö kutsete taastõendamine toimub töökogemust ja täiendkoolitust tõendavate dokumentide alusel
Esitada tuleb vähemalt 40 tunni ulatuses reeglina kutse- või täiendõppeasutuse juures läbitud kutsealase täiendkoolituse läbimist tõendav dokument, erialast töökogemust tõendav dokument ning tööalase tegevuse kirjeldus koos enesehinnangu ja tööandjate hinnanguga.

5.5   Kutse taotlemiseks ja taastõendamiseks esitatavate dokumentide loetelu:
1)   avaldus (vt. lisa 1),
2)   varem omistatud kutseid tõendavad dokumendid,
3)   koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart),
4)   maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta (kutseasutuse lõpetaja ei pea esitama).

6    KUTSE ANDMISE VÄLJAKUULUTAMINE JA DOKUMENTIDE MENETLEMINE

6.1   Kutse andja kuulutab kutse andmise välja vähemalt 2 korda aastas.
6.2   Kutse andja avaldab  oma veebilehel www.eetel.ee ning igas ajakirja Elektriala numbris järgmise teabe:
1)    antavate kutsete loetelu,
2)    avalduste ja dokumentide vastuvõtu koha, tähtaja ja esitamise viisi,
3)    tasu suuruse kutse andmisega seotud kulude katteks,
4)    kutse andmisega seotud muude korralduslike tingimuste kohta.

6.3  Taotleja võib korduseksami sooritada ühe aasta jooksul, viimase eksami toimumise kuupäevast arvates. Teooriaeksami kordussooritus maksab 25% kutseeksami täishinnast ja praktilise eksami kordussooritus 75% kutseeksami täishinnast.

6.4 Dokumentide menetlemisel lähtutakse menetlemise korrast, kus sätestatakse:
1)   avalduste ja dokumentide registreerimine,
2)   taotlusdokumentide nõuetele vastavuse kontrollimise tingimused,
3)   dokumentide menetlemisega seotud tähtajad, sh dokumentide esitamisel ilmnenud puuduste kõrvaldamise ning taotleja teavitamise tähtajad ning teavitamise viis.

7   TAOTLEJA KOMPETENTSUSE HINDAMINE

7.1 Elektrikute, automaatikute, nõrkvoolu paigaldajate ja telekommunikatsioonitehniku kutse kompetentsuse hindamisvormid on järgmised:
1)  Teooria test
2)   Proovitöö või proovitöö ja paigaldusprojekti analüüs  (protsessi ja tegevuste selgitamine)
3)   Vestlus-küsitlus (taotlejalt oodatakse  isiklikke seletusi, teadmiste ja arusaamade näitamist).

7.2 II ja III kutsetasemete taastõendamine toimub dokumentide alusel.

8   KUTSE ANDMISE OTSUSTAMINE JA KUTSETUNNISTUSE VÄLJASTAMINE

8.1   Kutsekomisjoni liikmed annavad kirjaliku otsuse kutse andmise või mitteandmise kohta hindamisprotokollide põhjal iga taotleja kohta eraldi. Kutse mitteandmise korral tuleb otsust põhjendada.

8.1   Kutsekomisjoni liikmed annavad kirjaliku otsuse kutse andmise või mitteandmise kohta hindamisprotokollide põhjal iga taotleja kohta eraldi. Kutse mitteandmise korral tuleb otsust põhjendada.

8.2   KA teatab otsusest kirja või telefoni teel. Kutse mitteandmise otsust põhjendatakse kirjalikult.

8.3   Taotlejal on õigus esitada kaebus hindamisprotsessi ja -tulemuse kohta kutsekomisjonile.

8.4   Taotlejal on õigus esitada vaie kutsekomisjoni otsuse kohta kutsenõukogule haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

8.5   KA esitab kutsekomisjoni otsuse kutse andmise ja registrisse kandmise kohta 14 tööpäeva jooksul Kutsekojale, kes korraldab andmete kandmise kutsetunnistuse plankidele ja väljastab trükitud kutsetunnistused KA-le.

8.6   KA väljastab kutsetunnistuse 30 tööpäeva jooksul pärast kutse andmise otsuse vastuvõtmist.

8.7   Kutsetunnistus kehtib alates kutsekomisjoni otsuse tegemise kuupäevast. Elektritöö valdkonnas on I taseme kutsetunnistused tähtajatud,  II ja III taseme kutsetunnistused kehtivad 5 aastat, kutsete taastõendamine ja kutsetunnistuste väljastamine toimub dokumentide alusel (vt p 5.4).

8.8   Kutsekomisjonil on õigus tunnistada kutsetunnistus kehtetuks, kui:
1)    kutsetunnistus on saadud pettuse teel;
2)    kutsetunnistus on välja antud võltsitud või valeandmeid sisaldava dokumendi alusel;
3)    kutset omava isiku tegevus ei vasta kutsestandardiga sätestatud normidele.

8.9   Kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamisel kustutatakse see kutseregistrist ning KA teatab otsusest asjaomasele isikule tähtkirjaga ja avaldab sellekohase kuulutuse Ametlikes Teadaannetes (http://www.ametlikudteadaanded.ee/).

8.10   Kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamise otsust on võimalik vaidlustada haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

8.11   Vajadusel võib kutsetunnistuse omanik taotleda kutsetunnistuse duplikaadi väljaandmist kutseregistri volitatud töötlejalt.

9    KUTSE ANDMISE DOKUMENTEERIMINE JA DOKUMENTIDE SÄILITAMINE

Kutse andmisega seotud tegevus dokumenteeritakse kutseasutuse koostatud dokumendivormide järgi ja kutseasutuse määratud ulatuses. Dokumente säilitatakse kutseasutuse kinnitatud arhiveerimiskorras sätestatud aja jooksul, kui õigusaktides ei ole tähtaegu sätestatud.