EETELi SISSEASTUMIS- JA LIIKMEMAKSU SUURUSE JA TASUMISE KORD

PDF failina – EETELi sisseastumismaksu ja liikmemaksu suuruse ja tasumise kord (alates 11.05.2023)

1. Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liidu (edaspidi „EETEL“) sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse ja tasumise korra kehtestab üldkoosolek.

2. Liikmete ning sisseastumis- ja liikmemaksude arvestust peab EETELi juhatus.

3. Sisseastumismaks liitujale on 250 €.

4. Liikmemaksu arvestatakse aastasele perioodile 1. juulist kuni järgneva kalendriaasta 30. juunini.

5. Liikmemaks elektriala õpetavale kutse- või kõrgkoolile on 100 €.

6. Ettevõtja liikmemaksu alampiir on 225 €.

7. Ettevõtja liikmemaks arvutatakse maksuperioodile eelnenud majandusaasta netokäibe järgi Lisa 1 toodud tabeli arvutusvalemi alusel.
Näitena: 2023. aasta 1. juulist kuni 2024. aasta 30. juunini perioodi liikmemaks arvutatakse 2022. aasta käibest.

8. Ettevõtja tasub liikmemaksu kahe osamaksena:
• 50% liikmemaksust kalendriaasta II poolaastal;
• 50% liikmemaksust järgneva kalendriaasta I poolaastal.

9. Liikme kirjalikul erisoovil on liikmemaksu võimalus tasuda ka kuni nelja kvartaalse võrdse osamaksena.

10. Liikme kirjalikul erisoovil ja juhul, kui ettevõtte majandusaasta aruandest on võimalik asjakohane info välja võtta, arvutatakse liikmemaks elektrivaldkonna käibelt, kui see moodustab alla 50% ettevõtte käibest.

11. Kollektiivliikme (näiteks selts või alaliit) liikmemaks arvutatakse samaselt ettevõtja omaga.

12. Liige on kohustatud esitama liikmemaksu aluseks oleva majandusaasta aruande või käibe informatsiooni enne makseperioodi algust.

13. Tähtaegselt tasumata liikmemaksu korral võidakse arvestada viivist 0,1 % päevas ja/või algatada EETEList väljaarvamine.

14. Sisseastumismaksu ja jooksva poolaasta liikmemaksu tasumine on aluseks liikmeks vastuvõtmise jõustumisele.

15. EETEList väljaarvamisel või liikmelisuse lõppemisel tasutud sisseastumis- ja liikmemaksud tagastamisele ei kuulu.