EETELi sisseastumis- ja liikmemaksud

Sisseastumismaks on 125 €.

Liikmemaksu arvestatakse kalendriaasta põhiselt ehk 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini.

Ettevõtjate liikmemaks määratakse eelmise majandusaasta netokäibe järgi (näiteks 2022. aasta liikmemaksu määramise aluseks on 2021. aasta käive) üldkoosoleku poolt kinnitatud logaritmilise valemi alusel – EETELi ettevõtjate liikmemaksu graafik ja tabel.

Ettevõtjate liikmemaksu alampiir on 176 €/aastas.

Ettevõtjate liikmemaksu tasutakse kaks korda aastas:

  • I poolaastal arve ehk poole aastamaksu aluseks võetakse üleeelmise majandusaasta netokäive (näiteks 2022. aasta I poolaasta liikmemaksu arve aluseks on 2020. aasta käive);
  • II poolaastal arve esitatakse aastase liikmemaksu baasilt eelmise majandusaasta netokäibe järgi (näiteks 2022. aasta liikmemaksu määramise aluseks on 2021. aasta käive), kust võetakse maha I poolaasta arve summa.

Kollektiivliikme (seltsid ja alaliidud) liikmemaksu arvutuse alused on samad ettevõtjate omaga.

Liikmemaks õppeasutustele:

  • kutsekoolidele 39 €/aastas;
  • kõrgkoolidele 77 €/aastas.

NB! Tähtaegselt tasumata liikmemaksule võidakse arvestada viivist 0,1 % päevas või algatada liikmest väljaarvamise. Arvestusaasta lõpuks liikmemaksu mittetasunud liikmed võidakse Liidust välja arvata. Liidust väljaarvamisel tasutud sisseastumis- ja liikmemaksud tagastamisele ei kuulu.