Eesti elektritööde ettevõtjate liidu (EETEL) sisseastumis- ja liikmemaksude reglement

1. EETELi (edaspidi Liidu) sisseastumismaks on 125 EUR
Sisseastumismaksu laekumine on liikme staatuse jõustumise eeltingimus.

2. Liikmemaksu arvestusaasta on 01. jaanuar kuni 31.detsember,  liikmemaks määratakse firma eelmise  (nt 2014. a liikmemaksu määramise aluseks on 2013. a realisatsiooni netokäive) aasta realisatsiooni netokäibe järgi (aluseks on ettevõtte majandusaasta aruanne) vastava valemi alusel.

3. Kollektiivliikme (seltsid ja alaliidud) liikmemaksu arvutuse alused on samad.

4. Majandusaasta arunded ostab EETEL Krediidiinfost (või muult analoogselt tarnijalt).

5. Liikmemaksu  ülempiiri ei rakendata. Liikmemaksu alampiir on 165 EUR äriettevõtetele, kutseõppeasutuste liikmemaks on 39 EUR ülikoolidel 77 EUR.

6. Liikmemaksu tasutakse kaks korda aastas võrdsetes osades vastavalt väljastatud arvetele

7. Tähtaegselt tasumata liikmemaksule võidakse arvestada viivist 0,1 % päevas või algatada liikmest väljaarvamise.

8. Kui Liidu liige ei ole mõjuva põhjuseta tasunud liikmemaksu maksuperioodi kolme esimese kuu jooksul, võidakse lõpetatada talle teenuste osutamine, info edastamine ja soodustuste andmine. Liikmemaksu võlgnevus nõutakse sisse seadusega ettenähtud korras.

9. Arvestusaasta lõpuks liikmemaksu mittetasunud liikmed võidakse juhatuse otsuse alusel Liidust välja arvata .

10. Liidu liikmeskonnast väljaarvamise korral tasutud sisseastumis- ja liikmemaksud tagastamisele ei kuulu.

Liikmemaksu arvutatakse logaritmilise valemi järgi nii, et käibe kasvades lisanduv liikmemaksu osa kahaneb. Liikmemaksu suuruse orietiiri näeb lisatud Graafikust