EETEL-i liikmesfirmade eetikareeglid

Liidu liikmesfirma

 • teostab kõik tööd hoolikalt, parimal võimalikul viisil, vastutustundlikult ning
  ausalt, selleks, et töötulemus vastaks täielikult tellija nõudmistele,
 • kasutab ohutuse tagamiseks laitmatuid töövõtteid, kvalifitseeritud ja pädevaid töötajaid ning ohutuid elektritarvikuid,
 • suhtub keskkonnasõbralikult töödel tekkivate lammutus-, paigaldus- ja pakkejäätmete käsitlemisse,
 • teatab tellijale elektriprojektis või tööga seotud teistes dokumentides või tellija nõudmistes esinevatest vastuolud, mis võivad takistada soovitud lõpptulemuse saavutamist,
 • keeldub tegemast selliseid töid, mis on vastuolus elektriohutuseeskirjade ja -juhenditega,
 • ei kahjusta teiste elektriettevõtjate ega ka samas ehituskohas töötavate teiste erialade ettevõtjate ärilist tegevust või mainet,
 • ei jätka teise elektriettevõtja poolt katkestatud tööd, selgitamata välja katkestamise põhjust,
 • soodustab põhimõtet, mille järgi ettevõtjaid valitakse eelkõige kutseoskuse, kogemuste ja muude pädevusnäitajate alusel,
 • esindab ametkonda kõigis oma toimingutes nii, et elektriala kui kõrget tehnilist kutseoskust nõudva ala maine leiaks jätkuvat rõhutamist,
 • hoidub tööde tegemisest, milleks tal puuduvad teadmised ja kogemused,
 • kohustub mitte kasutama "musta" tööjõudu ja kinni pidama tööjõupoliitikas ning mujal vaid üldtunnustatud mängureeglitest,
 • kohustub järgima elektriseadmete valmistamise ja tarnimise eeskirju ning müüma ainult kvaliteetseid ja elektriohutuse nõuetele vastavaid heakskiitu omavaid elektriseadmeid,
 • kohustub olema erapooletu ametialasel nõustamisel ja otsustamisel,
 • jälgib elektriala tehnilist arengut ning ala seadustiku muutusi ning täiendab pidevalt oma töötajate teadmisi ja oskusi hea kutseoskuse säilitamiseks,
 • hoolitseb ettevõtte maksude õige ja õigeaegse tasumise eest,
 • hoiab kõrgel firma ja Liidu mainet;
 • kohustub Liidule ausalt ning tähtaegselt teatama liikmemaksude määramiseks ja arvestuseks vajalikud firma kohta käivad andmed.

EESTI ELEKTRITÖÖDE ETTEVÕTJATE LIIDU LIIKMESFIRMADE EETIKAREEGLID on kinnitatud Liidu aastakoosolekul 8. Mail 1997.