EETELi eetikareeglid

Liidu liige:

 • teostab kõik tööd hoolikalt, parimal võimalikul viisil, vastutustundlikult ning ausalt, selleks, et töötulemus vastaks täielikult tellija nõudmistele;
 • kasutab ohutuse tagamiseks laitmatuid töövõtteid, kvalifitseeritud ja pädevaid töötajaid ning ohutuid elektritarvikuid;
 • suhtub keskkonnasõbralikult töödel tekkivate lammutus-, paigaldus- ja pakkejäätmete käsitlemisse;
 • teatab tellijale elektriprojektis või tööga seotud teistes dokumentides või tellija nõudmistes esinevatest vastuolud, mis võivad takistada soovitud lõpptulemuse saavutamist;
 • keeldub tegemast selliseid töid, mis on vastuolus elektriohutuseeskirjade ja -juhenditega;
 • ei kahjusta teiste elektriettevõtjate ega ka samas ehituskohas töötavate teiste erialade ettevõtjate ärilist tegevust või mainet;
 • ei jätka teise elektriettevõtja poolt katkestatud tööd, selgitamata välja katkestamise põhjust;
 • soodustab põhimõtet, mille järgi ettevõtjaid valitakse eelkõige kutseoskuse, kogemuste ja muude pädevusnäitajate alusel;
 • esindab ametkonda kõigis oma toimingutes nii, et elektriala kui kõrget tehnilist kutseoskust nõudva ala maine leiaks jätkuvat rõhutamist;
 • hoidub tööde tegemisest, milleks tal puuduvad teadmised ja kogemused;
 • kohustub mitte kasutama “musta” tööjõudu ja kinni pidama tööjõupoliitikas ning mujal vaid üldtunnustatud mängureeglitest;
 • kohustub järgima elektriseadmete valmistamise ja tarnimise eeskirju ning müüma ainult kvaliteetseid ja elektriohutuse nõuetele vastavaid heakskiitu omavaid elektriseadmeid;
 • kohustub olema erapooletu ametialasel nõustamisel ja otsustamisel;
 • jälgib elektriala tehnilist arengut ning ala seadustiku muutusi ning täiendab pidevalt oma töötajate teadmisi ja oskusi hea kutseoskuse säilitamiseks;
 • hoolitseb ettevõtte maksude õige ja õigeaegse tasumise eest;
 • hoiab kõrgel firma ja Liidu mainet;
 • kohustub Liidule ausalt ning tähtaegselt teatama liikmemaksude määramiseks ja arvestuseks vajalikud firma kohta käivad andmed.

Liidu eetikareeglid on kinnitatud Liidu 8. mail 1997.