Kutsestandardid

SISETÖÖDE ELEKTRIK, tase 4
SISETÖÖDE ELEKTRIK, tase 5
JAOTUSVÕRGU ELEKTRIK, tase 4
JAOTUSVÕRGU ELEKTRIK, tase 5
AUTOMAATIK, tase 4
AUTOMAATIK-TEHNIK, tase 5

Kutsestandard on dokument, mis kirjeldab kutsetegevust ning vastaval kutsel tegutsemiseks vajalikku kompetentsust ehk töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit.

Kutsestandard on:

  • aluseks tööturu nõudmistele vastavate õppekavade, koolitusprogrammide koostamisel;
  • aluseks kompetentsuse hindamisel;
  • abiks tööandjale ametite kirjeldamisel-tutvustamisel, töötajate värbamisel, ametijuhendite koostamisel, töötajate kutsenõuete määratlemisel, koolituse planeerimisel;
  • abiks töötajale, kes soovib saada selgust olemasolevate ja puuduvate oskuste vahel, annab võimaluse planeerida oma arengut ja karjääri ning loob aluse elukestavale õppimisele;
  • abiks koolitajale, õppurile, lapsevanemale, nõustajale ja teistele info hankimisel selle kohta, millist töötajat tööturul vajatakse;
  • aluseks kutsetunnistuste rahvusvahelisel võrdlemise.