Kutsenimetused ja tasemed

Elektrik teeb elektritöid energia-, tööstus-, ehitus-, kinnisvarahooldus- või muudes ettevõtetes.
Oma tööülesannete täitmisel juhindub elektrik kutsealal kehtivatest ja üldkasutatavatest normdokumentidest, standarditest ning juhenditest.
Töö nõuab tehnilise dokumentatsiooni käitlemise ja koostamise oskust, elektri- ja mõõteseadmete tööpõhimõtete tundmist ja kasutamist.
Elektrik peab järgima üldtunnustatud töökultuuri põhimõtteid ja tööohutuse nõudeid.

SISETÖÖDE ELEKTRIK, tase 4
SISETÖÖDE ELEKTRIK, tase 5
JAOTUSVÕRGU ELEKTRIK, tase 4
JAOTUSVÕRGU ELEKTRIK, tase 5

Automaatiku töö seisneb erinevates valdkondades (energeetika, tööstus, ehitus, teenindus vm) automaatikaseadmete- ja süsteemide paigaldamises, seadistamises ja nende käigus hoidmises.
Automaatik tunneb automaatika- ja mõõteseadmete töö põhimõtteid, kasutamist ning kasutatavate seadmete eripära. Töö eeldab infotöötluse ja – edastuse põhimõtete tundmist ning tehnilise dokumentatsiooni lugemise, tõlgendamise ja koostamise oskust.
Oma tööülesannete täitmisel juhindub automaatik kutsealal kasutatavatest normdokumentidest (standarditest, juhenditest jt) ning järgib üldtunnustatud töökultuuri põhimõtteid.
Tööga toimetulek eeldab loogilist mõtlemist, head koordinatsioonivõimet, arenenud vastutustunnet ja õppimisvalmidust.

AUTOMAATIK, tase 4
AUTOMAATIK-TEHNIK. tase 5

 

(Kutse nimetusel klõpsates avaneb vastava kutsestandardi viimase versiooni tekst.)