Kutseandmine

EETEL-ile on elektriala kutsete andmise õigus antud Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu otsusega 07.12.2016 nr 6.1-7/4 tähtajaga kuni 06.12.2021.

Kinnitatud:EETELi kutsekomisjoni otsus

Lisa5

KUTSEKVALIFIKATSIOONI  TAOTLEMINE, TÕENDAMINE JA ANDMINE

  1. TAOTLEMINE

1.1.EETEL kui elektriala valdkonna kutse andja kuulutab vähemalt kolm korda aastas välja sisetööde elektriku,  automaatiku ja nõrkvoolusüsteemida paigaldaja  kutseandmise ja annab EETELi ning Kutsekoja veebilehtedel (https://eetel.ee/, http://www.kutsekoda.ee/) teada antavate kvalifikatsioonide nimetused, tõendamise vormid, eksamite korralduse ja hindamisalused.

1.2 Koos teatega kutseandmisest; teavitab EETEL avalduse ja eksamile lubamiseks vajalike dokumentide esitamise koha ja aja. Avaldus koos nõutavate dokumentidega tuleb esitada vähemalt 30 päeva enne kutseeksami toimumist.

 

1.3 Taotlejalt nõutakse  järgmiste dokumentide või nende koopiate esitamist:

a)      vormikohane avaldus (lisa 1);

b)      isikut tõendav dokument (pass, ID kaart, juhiluba);

c)      haridust ja varem omistatud elektrialaseid kvalifikatsioone tõendavad dokumendid;

d)     täiendkoolituse läbimist tõendavad dokumendid;

e)      vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus  (lisa 2) ja viimaselt töökohalt tööandja(te) hinnanguleht (i);

f)       kutseandmistasu maksmist tõendav dokument.

g)      varem antud kutsekvalifikatsiooni tõendav dokument

 

1.4 Esitatud dokumentide õigsuse eest vastutab taotleja.

1.5 Vajalike dokumentide olemasolu ja vormikohasust kontrollitakse nende vastuvõtmisel.

1.6 Puudulikult komplekteeritud taotlusdokumentide puhul annab EETEL taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks ning täiendavate dokumentide ja andmete esitamiseks. Kui puudusi ei kõrvaldata tähtaegselt, võib EETEL jätta avalduse läbi vaatamata.

1.7 Kutseandmisega seotud kulude katteks tasutud raha ei tagastata, va juhul kui taotleja esitab kirjaliku avalduse loobumise kohta enne avalduse esitamise tähtaja lõppemist.

1.8 Juhul, kui taotlejal  eksami üks osa   ebaõnnestus,  võib ta selle osa  korduseksami sooritada ühe aasta jooksul. Teooriaosa kordussooritus maksab 25% ja  praktilise eksami kordussooritus maksab 75% kutseeksami täishinnast.

1.9 Üksikasjade täpsustamiseks on EETELil õigus dokumentide koopiate autentsuse kontrollimiseks pöörduda dokumente väljastanud isikute (asutuste, organisatsioonide, ettevõtete) poole.

1.10  Kutsekomisjon vaatab hiljemalt 15 päeva jooksul pärast esitamise lõpptähtaega dokumendid läbi, hindab nende alusel taotleja sobivust taotletavale kvalifikatsioonitasemele ning otsustab kutseandmise tingimused.

1.11 Kutsekomisjoni otsused võivad olla järgmised:

a)      taotleja lubatakse kutseeksamile;

b)      taotlejat ei lubata kutseeksamile;

c)      taotlejale antakse kutsekvalifikatsioon esitatud dokumentide alusel;

d)     taotlejale ei anta kutsekvalifikatsiooni esitatud dokumentide alusel.

Eitavad otsused peavad olema põhjendatud.

1.12 EETEL edastab taotlejale avalduses märgitud viisil teatise (lisa 3) kutsekomisjoni otsuse kohta vähemalt 10 päeva enne eksami toimumist.

2.  TÕENDAMINE

2.1 Kutsekvalifikatsiooni tõendamise vormid on järgmised:

a) test

b) proovitöö

c) vestlus

d) töösoorituse video-ja fotograafilised tõendid

e) töökohal jälgimine

f) dokumentide alusel ( tase 5)

2.2 Kutseeksam viiakse läbi EETELi poolt tunnustatud eksamikeskuses, kellega on sõlmitud vastav leping. 

2.3 Kutseõppeasutuse taotlust aluseks võttes võib  lõpueksami  kutseeksamiga ühildada.

2.4 Kutsekvalifikatsiooni tõendamiseks kinnitab kutsekomisjon kutseeksami läbiviimise korra ja eksamitulemuste hindamisalused, mis avalikustatakse koos kutseomistamise avalduste vastuvõtmise teadaandega Kutsekoja ja EETELi veebilehtedel.

2.5 Eksamikomisjon esitab kutsekomisjonile eksamiprotokolli 3 tööpäeva jooksul pärast eksami toimumist.

2.6 kutsetetaastõendamine toimub töökogemustjatäiendkoolitust tõendavate dokumentidealusel vestluse vormis

Esitada tuleb avaldus, taastõendatava kutsetunnistuse koopia, vähemalt 20 tunni ulatuses reeglina kutse-või täiendõppeasutuse juures läbitud kutsealase täiendkoolituse läbimist tõendav dokument, erialast töökogemust( ka valikoskust)  tõendav dokument ning tööalase tegevuse kirjeldus koos enesehinnangu ja tööandjate hinnanguga

 

3. KUTSEKVALIFIKATSIOONI OMISTAMINE

3.1 Kutsekomisjon teeb eksamikomisjoni protokollide alusel otsuse taotlejale kutsekvalifikatsiooni andmise või mitteandmise kohta.

3.2 Teave kutsekvalifikatsiooni andmise kohta on kättesaadav kutseeksamikeskuses ja EETELi ning Kutsekoja veebilehtedel hiljemalt 10 päeva pärast eksami sooritamist.

3.3 Taotlejal on õigus eksamitulemused vaidlustada ning esitada apellatsioon EETELile 7 päeva jooksul pärast teate ilmumist.

3.4 Kutsekomisjon vaatab 30 päeva jooksul apellatsiooni läbi ning EETEL edastab otsuse apelleerijale.

3.5 Apelleerija võib otsuse 30 päeva jooksul vaidlustada vastavas kutsenõukogus.

3.6 EETEL väljastab kutsetunnistuse 15 päeva jooksul pärast kutsekvalifikatsiooni andmise otsuse vastuvõtmist.

3.7  Sisetööde elektrik tase 3,  ja nõrkvoolupaigaldaja I kutsetunnistused on tähtajatud, sisetööde elektrik tase 4 ja tase 5, jaotusvõrgu elektrik tase 4 ja tase 5 ning automaatik tase 4 ja tase 5  on tähtaeg 5 aastat.

3.8 EETEL edastab Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutusele andmed (kutsetunnistuse saaja ees- ja perekonnanimi ning isikukood, antud kutsekvalifikatsiooni nimetus ja tase, kutsetunnistuse väljaandja, väljaandmise koht ja kuupäev, kehtivus) kutsetunnistuste vormistamiseks ja kutseregistrisse kandmiseks 15 päeva jooksul pärast kutsekvalifikatsiooni andmise otsuse vastuvõtmist

3.8 Kutsetunnistuse väljaandja võib kutsetunnistuse tühistada või kehtivus peatada, kui on tõendatud, et kutsetunnistuse saanud isiku kvalifikatsioon ei vasta kutsekvalifikatsiooni nõuetele.