EETEL-i eesmärgid

Põhikirjaline üldeesmärk

Liidu liikmete ühiste huvide kaitsmine elektriala kutselistes, tehnilistes, kaubanduslikes ja ärilistes küsimustes, samuti nii liikmeskonna kui ka kogu elektriala kõrge professionaalse taseme saavutamine ning selle pidev edasiarendamine.

Põhikirjalisest üldeesmärgist lähtuvad
tegevuse eesmärgid

 • Kõrge erialane tase
 • Kaitstud huvid

Missioon

Eesti elektriala konkurentsivõime tõstmine läbi ettevõtluskeskkonna parandamise ja firmade kõrge professionaalse taseme saavutamise ning hoidmise.

Visioon

EETEList saab kõige mõjuvõimsam elektriala tööandjaid ühendav organisatsioon, millesse kuulumine saab kindlaks tõendiks firma usaldatavusest ja tema poolt osutatavate teenuste kõrgest kvaliteedist.

Põhikirjalised tegevuse põhisuunad

 • Liidu liikmete ettepanekul nende huvide esindamine ja kaitsmine riigivõimu- ja valitsemisorganites, suhetes teiste juriidiliste ja üksikisikutega, Liidu ja tema liikmete volitusel esindamine kohtus ja vahekohtus;
 • osalemine Liitu ja tema liikmeid puudutavate seadusaktide väljatöötamisel (sh. oma seisukoha avalikustamine nimetatud küsimustes);
 • Liidu liikmete ettepanekul nende esindamine suhetes elektriala ja muude organisatsioonide ja ühendustega Eesti Vabariigis ning välismaal;
 • elektriala ja majanduskogemuste üldistamine ja nende levitamine;
 • turu- ja kliendiuuringud ning sellekohaste soovituste väljatöötamine;
 • täienduskoolituse korraldamine, elektrihariduse arenemisele kaasaaitamine;
 • elektrialast tegevust puudutava informatsiooni levitamine, sh. reklaami- ja muude trükiste väljaandmine ja levitamine;
 • oma liikmetele õigusabi ja konsultatsioonide korraldamine;
 • igasugune muu tegevus, mis on vajalik Liidu eesmärkide saavutamiseks.

EETELI TEGEVUSE LÄHIAJA PÕHISUUNAD

 • Kutsete omistamise käivitamine.
 • Koolituse laiendamine.

EETELi tegevuse lähiaja prioriteetid

 • Liidu imago tõstmine.
 • Aktiivne osalemine kutsereformis.
 • Liikmesfirmadele osutatavate teenuste laiendamine.
 • Koostöö tihendamine teiste haruliitude, kirjastuste ja koolituskeskustega nii Eestis kui ka välismaal.