Elektrik II täiendkoolitus

ELEKTRIKU KUTSEEKSMIKS VALMITUMISEL (abiks olev kirjandus)

 1. Rein Lahtmets. Elektrotehnika I – Alalisvool, Tallinn,2002
 2. Rein Lahtmets. Elektrotehnika II – Vahelduvvool, Tallinn,2002
 3. EETEL-EKSPERT Elamute elektripaigaldised , Tallinn 2005
 4. E. Risthein. Madalpingevõrkude juhistikusüsteemid, Tallinn,2001
 5. E. Risthein. Kaitseviisid elektriohutuse tagamisel, Tallinn 2002
 6. E.Risthein Maandamine ja potentsiaaliühtlustus, Tallinn 2004
 7. R. Teemets Rikkevoolukaitse, Tallinn 2004
 8. R. Teemets Kaitselülitid. Tln. 1994
 9. M. Katsman. "Элэктичэские машины", Moskva 2003 (vene k)
 10. L. Abo. Elektroonikakomponendid. Tln. 1997
 11. Raivo Pütsep.ELEKTROTEHNIKA JA ELEKTROONIKA. Tallinn 2008
 12. Elektriohutusseadus
 13. Standard EVS-EN 50 110-1: 2003 Elektripaigaldiste käit
 14. Standardite seeria EVS-IEC 60364(EVS-HD384) "Ehitiste elektripaigaldised"
 15. Standard EVS-EN 50160: 1999 "Avalike elektrijaotusvõrkude pinge tunnussuurused"
 16. "Elektripaigaldiste käidu ohutusjuhend" Eesti Energia, Tln. 2007
 17. ELEKTRIPAIGALDISE KAITSEVÖÖNDI ULATUS JA KAITSEVÖÖNDIS TEGUTSEMISE KORD. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26.03.2007. a määrus nr 19 (RTL 2007, 27, 482), jõustunud 20.07.2007.
 18. PÄDEVUSKLASSID JA PERSONALI SERTIFITSEERIMISE KORD
  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. juuli 2007. a määrus nr 60 Määrus kehtestatakse «Elektriohutusseaduse» § 28 lõike 3 alusel.
 19. KÄIDUKORRALDUSELE JA ELEKTRITÖÖLE ESITATAVAD NÕUDED. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 19. juuni 2007. a määrus nr 53. Määrus kehtestatakse «Elektriohutusseaduse» § 15 lõike 2 ja § 18 lõike 8 alusel.