Elektrivaldkonna õigusaktid

Seadme ohutuse seadus (KEHTIB alates 01.07.2015)

Elektrituruseadus

Toote nõuetele vastavuse seadus

Majandus- ja taristuministri määrus nr 11 “Plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavale seadmele ja kaitsesüsteemile esitatavad nõuded ning vastavushindamise kord”

Majandus- ja taristuministri määrus nr 103 “Plahvatusohutsoonide määramise nõuded”

Ehitusseadustik

Mõõteseadus

Direktiivid

Direktiiv 2014/30/EL Elektromagnetiline ühilduvus

Direktiiv 2014/35/EL Madalpinge seadmed (LVD)

Mõõtevahendite direktiiv 2014/32/EL

Mõõtevahendite direktiiv 2004/22/EÜ ja selle lisa MI-003 Elektriarvestid