Sisetööd 2

Sisetööde elektrik, tase 5 töö eesmärk on tagada elektripaigaldise tehniline korrasolek ja kasutamise ohutus. Ta paigaldab ja käitab kuni 1000 V vahelduv- ja kuni 1500 V alalispinge (edaspidi madalpinge) ning kuni 50 V vahelduv- ja kuni 120 V alalispinge (edaspidi väikepinge) elektripaigaldisi ja seadmeid mitmesugustes hoonetes, tehnilistes rajatistes ja kuni 1000 V välisvõrkudes (alates liitumispunktist). Turva- ja ohutustehnikaalaseid paigaldus- ja käidutöid võib ta teha ulatuses, mis ei lähe vastuollu turva- ja päästeseaduses sätestatuga. Töö eeldab koostööd sidusvaldkondade (hooneautomaatika, üldehitus, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (edaspidi IKT), turva- ja ohutustehnika jm) spetsialistidega. Sisetööde elektrik, tase 5 omab 4. taseme sisetööde elektriku kutseoskusi. Ta täidab mitmekülgseid tööülesandeid ettearvamatutes olukordades ning vastutab töörühma töötulemuse eest.

Kutse taotlemise eeltingimused:

  1. vastava eriala EKR madalama taseme (tase 4) kutsekvalifikatsioon või vastava eriala kutsekesk- või kõrgharidus,
  2. läbitud vastava eriala kutse- ja juhtimisalane koolitus,
  3. vähemalt 2-aastane juhtimisalane töökogemus vastaval erialal (viimase 5 aasta jooksul).

Kutse taotlemisel esitatavad dokumendid:

  1. Vormikohane avaldus,
  2. vastava eriala kutse- ja juhtimisalase koolituse läbimist tõendavate dokumentide koopiad,
  3. juhtimisalast kogemust vastaval erialal tõendav tööalase tegevuse kirjeldus ja esitlus
  4. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta – arve esitatakse peale avalduse laekumist ning seal esitatud andmetele.

Dokumendid koguda ühte konteinerisse ja digiallkirjastada ning saata vastavalt välja kuulutatud kutseeksami dokumentide laekumise tähtajale e-postile: virge.sutt@eetel.ee

Eksamigrupi suurus on 15 inimest.

Sisetööde elektrik tase 4 kutseeksami hind 215,00 +KM

NB! Paberkandjal kutsetunnistuse soovi korral, märgitakse avaldusel, lisandub tähitud kirja saatmiskulu 5,00+KM.

Täiendavad dokumendid:

Sisetööde elektrik, tase t hindamisjuhend

Sisetööde elektrik, tase 5 kutsestandard