Kutsetunnistuse taotlemine pädevustunnistuste kaotamisel

Virge Sütt, elektritöö ja automaatika kutsete kutsekomisjon esimees

Lembit Vali, elektriinseneride kutsekomisjon esimees

Elektrivaldkonnas kompetentsuse tõendamisel ainult kutsesüsteemile ülemineku plaanimisel kaasnes vajadus muuta kehtivaid kutsestandardeid, sh leida lahendus üleminekuks pädevustunnistustelt kutsetunnistustele. Pädevustunnistusi saab soovi korral taotleda veel kuni 2025. aasta lõpuni ja need kehtivad samaselt senini väljastatud tunnistustele viis aastat.

Alates 2031. aasta 1. jaanuarist saab tõendada oma elektriala kompetentsust ainult kutsetunnistusega, kuhu on kirjutatud lisaks spetsialiseerumisele ka valitavate kompetentsidega tööosad. Nagu tööstusohutuse nõunik Merike Ring eelnevalt kirjutas, tekib kutsetunnistuse omamise nõue kõikidele elektritöödel tegutsevatel töötajatel alates 2031. aastast.

Uued kutsestandardid

Uutes kutsestandardites kirjeldatakse erinevad kutse taotlemise eeltingimused sõltuvalt haridustasemest ja töökogemusest. Kõige keerulisem oli lahendada seni pädevustunnistuste alusel tegutsevate ja mitteomavate spetsialistide üleminekut kutsesüsteemile. Selleks valmistati ette erinevad kutse taotlemise eelduste nõuded vastavalt taotlejate hariduse ja töökogemuse pagasile.

Elektrivaldkonna pädevustunnistusega isiku üleminek seniselt pädevusklassilt kutsetasemele toimub vastavalt tabelis 2 toodud üleminekuvõimalustele. Üleminekul arvestab kutseandja isiku varasemat pädevustunnistuse klassi ja kompetentsust, töökogemust, haridust ja täienduskoolitusi.

Tabel 2. Pädevustunnistusega isiku ülemineku võimalused kutsetasemele

Olemasolev kehtiv pädevusklass

Olemasolev haridus

Võimalik taotletav kutsetase

A-klass

Elektrivaldkonna magistrikraad või sellega võrdne haridustase

7

B-klass

Elektrivaldkonna magistrikraad või sellega võrdne haridustase

7

A-klass

Elektrivaldkonna bakalaureusekraad või rakenduskõrgharidus

6

B-klass

Elektrivaldkonna bakalaureusekraad või rakenduskõrgharidus

6

A-klass

Elektrivaldkonna kutseharidus

5 või 6

B-klass

Elektrivaldkonna kutseharidus

5 või 6

A-klass

Muu tehniline kõrgharidus

5 või 6

B-klass

Muu tehniline kõrgharidus

5 või 6

A-klass

Muu haridus

5 või 6

B-klass

Muu haridus

5 või 6

B1-klass

Keskharidus

5

C-klass

Keskharidus

4

Kutsetasemete 3-5 elektriku kutsete andmist korraldab Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit. Kutse andmise protsess on kirjeldatud elektritöö ja automaatika kutseala kutse andmise korras, mis on kinnitatud Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse kutsenõukogu poolt ning on leitav siit Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liidu kodulehelt  koos vajaliku info ja kontaktidega.

Kutsetasemete 6-8 elektriinseneri kutsete taotlemisel kehtib Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse kutsenõukogu poolt kinnitatud Eesti Elektroenergeetika Seltsi kutsekomisjoni kutse andmise kord. Kõik kutse taotlemiseks vajalikud nõuded ja täidetavad vormid on avaldatud Elektroenergeetika Seltsi kodulehel koos vajalike kontaktidega tekkivate küsimuste lahendamiseks. Väljakutsuvaim küsimus on muutust plaanides olnud, mis saab nendest pädevustunnistustega isikutest, kelle haridustase ei võimalda üleminekul koheselt taotleda elektriinseneri kutset? Sellisel juhul on võimalik taotleda 5. taseme ehitiste elektriku või võrguelektriku kutset.

Taotletavast kutsetasemest sõltub valitavate kompetentsidega tööosadel töötamise õiguste ulatus. Õiguste ulatus on toodud tabelis 3, mis on ka kutsestandardite lisa. Õiguste ulatus tuleneb seadme ohutuse seaduse alusel kehtestatud määrusest.

Tabel 3. Kutsetasemete ulatused

 

Kutsetase / valitavad kompetentsid

Töö tasand

Juhtimine ja vastutamine

Elektri- ja käidutööde tegemine

Elektripaigaldise ehitamine

Elektripaigaldise käit

Elektripaigaldise projekteerimine

Elektripaigaldise auditeerimine

Kutsetase 3

Töö järelevalve all

 –

 –

 –

 –

Kutsetase 4

Iseseisev töö

Kasutuses olevas nõuetekohases 3. ja 2. liigi madalpinge- paigaldise osas, mille toiteliini ees oleva kaitseaparatuuri nimivool on kuni 35 amprit (k.a), kutsega isiku vaid enda tehtava töö osas

 –

 –

 –

Kutsetase 5

Iseseisev töö

Ühe töögrupi piires 3. ja 2. liigi madalpinge- paigaldistes peakaitsme nimivooluga kuni 250A (k.a) või kõrgepinge- paigaldistes

Ühe töögrupi piires 3. ja 2. liigi madalpinge- paigaldistes peakaitsme nimivooluga kuni 250A (k.a) või kõrgepinge- paigaldistes

 –

 –

Kutsetase 6

Iseseisev töö valitud kompetentsi ulatuses

Kõikides elektri- paigaldistes

Kõikides elektri- paigaldistes

3. ja 2. liigi madalpinge- paigaldistes peakaitsme nimivooluga kuni 250A (k.a)

3. ja 2. liigi madalpinge- paigaldistes peakaitsme nimivooluga kuni 250A (k.a)

Kutsetase 7

Iseseisev töö valitud kompetentsi ulatuses

Kõikides elektri- paigaldistes

Kõikides elektri- paigaldistes

Kõikides elektri- paigaldistes

Kõikides elektri- paigaldistes

Kutsetase 8

Iseseisev töö valitud kompetentsi ulatuses

Kõikides elektri- paigaldistes

Kõikides elektri- paigaldistes

Kõikides elektri- paigaldistes

Kõikides elektri- paigaldistes

Elektriku ja elektriinseneri kutsete taotlemise eeldused kutsetasemete kaupa

Elektriku kutsed jagunevad sarnaselt senisele (sisetööde ja jaotusvõrgu elektrikud) kaheks – ehitiste ja võrguelektrikud. Tulenevalt uuest regulatsioonist tuli leida ilma kutsetunnistuseta töötavate elektrikute kutse saamise võimalused. Elektrikud, kellel on läbitud kutseõpe, saavad taotleda vastavalt 4. või 5. taseme elektriku kutset. Tööturul tegutsevad elektrikud, kes ei ole läbinud kutseõpet ja kellel ei ole põhiharidust, saavad taotleda 3. taseme elektriku kutset ning 3. kutsetaseme omanikul on lubatud töötada ainult kõrgema tasemega elektriku juhendamisel.

Ehitiste ja võrguelektrik, tase 3
Baasnõuded:

 1. erialase koolituskursuse läbimine vähemalt 40 TP ulatuses;
 2. erialal töötamine.

Ehitiste elektrik, tase 4
Baasnõuded:

 1. eelnevalt omandatud elektrialane või lähedane (automaatika, mehhatroonika vms) kutseharidus;
 2. vähemalt 2-aastane erialane töökogemus viimase 5 aasta jooksul;
 3. erialase koolituskursuse läbimine vähemalt 40 TP.

Võrguelektrik, tase 4
Baasnõuded ilma eelneva elektrivaldkonna kutseõppe läbimiseta:

 1. vähemalt põhiharidus;
 2. töötamine võrguelektriku erialal ja erialane töökogemus 3 aastat viimase 5 aasta jooksul;
 3. täies mahus läbitud 4. taseme võrguelektrik õppekava.

Baasnõuded eelnevalt elektrivaldkonna kutseõppe läbinule:

 1. töötamine võrguelektriku erialal ja erialane töökogemus 1 aasta viimase 3 aasta jooksul;
 2. täies mahus läbitud 4. taseme võrguelektrik õppekava.

Ehitiste elektrik, tase 5
Baasnõuded:

 1. keskharidus;
 2. ehitiste elektrik, 4. taseme kutse omamine;
 3. vähemalt 1-aastane erialane töökogemus viimase 3 aasta jooksul;
 4. täies mahus läbitud 5. taseme ehitiste elektrik õppekava;
 5. normdokumentide tundmise tõendamine eksamil.

Või erinõuded kehtivat A, B ja B1 pädevustunnistust omavale taotlejale:

 1. keskharidus või tehniline kutseharidus;
 2. vähemalt 3-aastane töökogemus tööjuhina viimase 5 aasta jooksul;
 3. erialase täienduskoolituse läbimine viimase 5 aasta jooksul vähemalt 40 TP ulatuses.

Võrguelektrik, tase 5
Baasnõuded:

 1. keskharidus;
 2. taotletavale kutsele vastava võrguelektrik, 4. taseme kutse omamine;
 3. taotletavale kutsele vastav vähemalt 1-aastane töökogemus viimase 3 aasta jooksul;
 4. täies mahus läbitud 5. taseme võrguelektrik õppekava;
 5. normdokumentide tundmise tõendamine eksamil.

Või erinõuded üleminekuperioodil:

 1. kehtiva A-klassi pädevustunnistuse omamine kutse saamise taotluse esitamise hetkel;
 2. erialal töötamine ja töökogemus tööjuhina vähemalt 4 aastat viimase 5 aasta jooksul;
 3. erialase täienduskoolituse läbimine vähemalt 40 TP ulatuses viimase 5 aasta jooksul.

 

Elektriinseneri kutsed on samaselt kahe spetsialiseerumisega: elektrivõrgud ja -süsteemid ning ehitiste elektripaigaldised. Spetsialiseerumised omakorda jagunevad erinevateks valitavate kompetentsidega tööosadeks, mille puhul on kompetentsid vaja tõendada kutsetunnistuse taotlemisel koos nn normitundmise eksami sooritamisega.

Ehitiste elektripaigaldiste spetsialiseerumisel on valitavateks tööosadeks ehk kompetentsideks:

 • ehitamine ja käit;
 • projekteerimine;
 • auditeerimine.

Elektrivõrkude ja -süsteemide elektriinsener saab valida järgmiste valitavate tööosade vahel:

 • elektrivõrgu primaarseadmete ehitamine ja käit;
 • elektrivõrgu releekaitse ja automaatika ehitamine ja käit;
 • elektrivõrgu projekteerimine;
 • elektrivõrgu auditeerimine.

Kutse taotlejad, kes ei vali ühtegi eeltoodud tööosa, saavad elektriinseneri kutse ilma õiguseta töötada elektripaigaldistes vastutava isikuna.

Elektriinseneri 6. kutsetase on üleminekuperioodil pädevustunnistustelt kutsetunnistustele kõige olulisem, kuna paljudel pädevustunnistuste omanikel ei ole täna piisavat haridust 7. taseme diplomeeritud elektriinseneri kutse saamiseks. 7. ja 8. taseme kutse saamise eeldused on oluliselt selgemad ja eeldavad vähemalt magistrihariduse olemasolu. Siinjuures jätame kutsete taastõendamise hetkel tähelepanu alt välja.

Elektriinsener, tase 6
Baasnõuded:

 1. elektrialane rakenduskõrgharidus või bakalaureusekraad;
 2. elektrialase inseneritöö kogemus vähemalt 2 aastat viimase 5 aasta jooksul;
 3. sooritatud normdokumentide tundmise tõendamine eksamil ja seda kinnitav tõend (nõutav ainult valitavate kompetentsidega kutse taotlemisel);
 4. auditeerimise kompetentsiga kutse taotlemisel auditi tegemise töökogemus vähemalt 2 aastat viimase 5 aasta jooksul või 3-kuuline auditialane praktiline väljaõpe 2 aasta jooksul;

või (erijuhtum 1):

 1. elektrialale lähedane tehnikaalane rakenduskõrgharidus või bakalaureusekraad, juhul kui elektriala põhi- ja eriainete õpe on läbitud vähemalt 30 EAP ulatuses;
 2. elektrialase inseneritöö kogemus vähemalt 3 aastat viimase 5 aasta jooksul;
 3. sooritatud normdokumentide tundmise tõendamine eksamil ja seda kinnitav tõend (nõutav ainult valitavate kompetentsidega kutse taotlemisel);
 4. auditeerimise kompetentsiga kutse taotlemisel auditi tegemise töökogemus vähemalt 2 aastat viimase 5 aasta jooksul või 3-kuuline auditialane praktiline väljaõpe;

või (erijuhtum 2) ainult valitavate kompetentsidega kutse taotlemisel:

 1. enne 01.07.2002 üldkeskhariduse baasil elektrialase 4-aastase keskeriharidusõppe õppekava läbimine;
 2. taotletavale valitavale kompetentsile vastav elektrialane inseneritöö kogemus vähemalt 3 aastat viimase 5 aasta jooksul;
 3. sooritatud normdokumentide tundmise tõendamine eksamil ja seda kinnitav tõend;
 4. auditeerimise kompetentsiga kutse taotlemisel auditi tegemise töökogemus vähemalt 2 aastat viimase 5 aasta jooksul või 3-kuuline auditialane praktiline väljaõpe;

või (erijuhtum 3) ainult valitavate kompetentsidega kutse taotlemisel:

 1. kehtiva A- või B-klassi pädevustunnistuse omamine kutse saamise taotluse esitamise hetkel;
 2. elektrialaga seotud täiendusõppe läbimine 120 TP ulatuses viimase 3 aasta jooksul või varasemate õpingute ja koolituste raames läbitud elektrialased põhi- ja eriained õppemahuga 30 EAP;
 3. taotletavale valitavale kompetentsile vastav elektrialane inseneritöö kogemus vähemalt 3 aastat 5 aasta jooksul;
 4. sooritatud normdokumentide tundmise eksam ja seda kinnitav tõend;
 5. auditeerimise kompetentsiga kutse taotlemisel auditi tegemise töökogemus vähemalt 2 aastat viimase 5 aasta jooksul või 3-kuuline auditialane praktiline väljaõpe;
 6. varasemaid õpinguid ja töökogemust arvestatakse maksimaalselt 90 TP ulatuses. Aastast inseneritöö kogemust arvestatakse maksimaalselt 15 TP-na.

Diplomeeritud elektriinsener, tase 7
Baasnõuded:

 1. elektrialane magistrikraad;
 2. elektrialase inseneritöö kogemus vähemalt 2 aastat viimase 5 aasta jooksul;
 3. sooritatud normdokumentide tundmise eksami läbimine ja seda kinnitav tõend (nõutav ainult valitavate kompetentsidega kutse taotlemisel);
 4. auditeerimise kompetentsiga kutse taotlemisel auditi tegemise töökogemus vähemalt 2 aastat viimase 5 aasta jooksul või 3-kuuline auditialane praktiline väljaõpe;

või (erijuhtum 1):

 1. elektrialale lähedane tehnikaalane magistrikraad, juhul kui elektriala põhi- ja eriainete õpe on läbitud vähemalt 60 EAP ulatuses;
 2. elektrialase inseneritöö kogemus vähemalt 2 aastat viimase 5 aasta jooksul;
 3. sooritatud normdokumentide tundmise tõendamine eksamil ja seda kinnitav tõend (nõutav ainult valitavate kompetentsidega kutse taotlemisel);
 4. auditeerimise kompetentsiga kutse taotlemisel auditi tegemise töökogemus vähemalt 2 aastat viimase 5 aasta jooksul või 3-kuuline auditialane praktiline väljaõpe;

või (erijuhtum 2):

 1. elektrialane rakenduskõrgharidus või bakalaureuse kraad;
 2. täiendav elektrialane akadeemiline õpe 90 EAP ulatuses;
 3. 6. taseme elektriinseneri kutsetunnistuse omamine 5 aastat;
 4. elektrialase inseneritöö kogemus 5 aastat;
 5. sooritatud normdokumentide tundmise tõendamine eksamil ja seda kinnitav tõend (nõutav ainult valitava kompetentsiga kutse taotlemisel);
 6. auditeerimise kompetentsiga kutse taotlemisel auditi tegemise töökogemus vähemalt 2 aastat viimase 5 aasta jooksul või 3 kuuline auditialane praktiline väljaõpe.

Volitatud elektriinsener, tase 8, eeldab eelneva 7. kutsetaseme või doktori kraadi olemasolu.

Valitavate kompetentsidega tööosa eeldab vastutavatelt isikutelt regulatsioonide ja erinevate normide tundmist ehk eeldab normitundmise eksami edukat sooritamist. Kutsestandardite lisa „Kutsetasemete ulatused“ näitab vastutust vastavalt kutsetasemele, kust nähtub, et normdokumentide tundmine on kohustuslik alates 5. kutsetasemest. Normdokumentide tundmise kontroll toimub 5. kutsetasemele Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liidu kutsekomisjonis ja alates 6. tasemest Elektroenergeetika Seltsi kutsekomisjonis. Normitundmise eksam, mis toimub valikvastustega testina, on koostatud erinevalt vastavalt valitud kompetentsidega tööosale mõlema spetsialiseerumise korral. Üleminekuperioodil ei pea kehtiva pädevustunnistuse omanik normitundmise eksamit sooritama ja arvestatakse pädevustunnistuse saamisel juba sooritatud eksamit.

Õppimisvõimalustest

Üleminekuperioodil kuni 2031. aastani on kõigil võimalik kutse saamiseks ja kutsetaseme tõstmiseks nõutud haridustaset tõsta. Võrguelektrikute 4. taseme koolitust viib läbi Tallinna Polütehnikum koostöös Elektrileviga töökohapõhise sessioonõppena. Osalemise eelduseks on vähemalt põhihariduse olemasolu ja tööleping võrgutöid teostava ettevõttega. Ehitiste elektrikute (endised sisetööde elektrikud) koolitust viivad Eestis läbi kümmekond kutsekooli ja -hariduskeskust, kus õpingute alustamise eelduseks on vähemalt põhihariduse olemasolu. 5. taseme elektrikute koolituse alustamisel on eelduseks elektriku 4. kutsetaseme omamine. Inseneri kutsetasemetel on võimalik oma haridustaset tõsta akadeemilise õppe kaudu. Kõrgkoolides on ettevalmistamisel mikrokraadid erinevates õppeainetes. Samuti on võimalik nõutud akadeemilisi ainepunkte saada nii kõrgkoolides kui ka kutseõppeasutustes läbi VÕTA (varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine) rakendamise.