EETELi olulised sündmused septembris ja oktoobris

Kutsetunnistuse sai 75 elektrikut, EETELi toimkonnad nõuavad automaatika ja nõrkvoolu spetse, projekteerijate meelest on piirid põhi- ja tööprojekti vahel on hägused, luuakse ETIM Baltic

14. oktoobril Tallinna Polütehnikumi aulas toimunud aktusel said kahe grupi, kokku 75 elektrikut, kätte jaotusvõrgu elektriku tase neli kutsetunnistuse. See on hea näide, kuidas tellija, töövõtja ja koolitaja asjaliku koostöö tulemusena ja euroraha toel Elektrilevi võrgus töötavad juba peamiselt kutsetunnistustega spetsialistid. Koolitused jätkuvad kuni kõik jaotusvõrkude töötavad elektrikud on kutse omandamisega saanud oma ala headeks spetsialistideks. Eeskuju peaks nakatama ka elektri sisetööde tellijaid nõudes hoonete ja rajatiste elektritöid tegevatelt elektrikutelt kutsekvalifikatsiooni tõendamist vastava kutsetunnistusega.

Juhatus: automaatika ja nõrkvoolu spetse on rohkem vaja

EETELi juhatuse oktoobri koosolekul andsid toimkondade juhid ülevaate toimkondade tegevustest. Sisepaigaldajate toimkonna juht Krister Peetmaa sõnul 29. septembril peetud koosolekul leidis esmalt tähelepanu asjaolu, et tavapärastele elektri sisetöödele lisandub järjest rohkem automaatika ja nõrkvoolu osi, mille alaseks elektrike õpetamiseks kutsekoolidel suuresti puudub vajalik ressurss. Seetõttu peetakse vajalikuks sisetööde elektriku kutsestandardi kaasajastamise käigus pöörata tähelepanu eri tööde kompetentsustele spetsialiseerumise võimalustele täiendades elektriala õppekavasid. Edaspidi võiks kaaluda hooneelektriku kutsestandardi koostamist.

Teise teemana toodi esile elektriprojektide sobivus elektritööde tegemiseks, sest tihti antakse tööde tegemiseks üle vaid põhiprojekt, kuigi keerulisemate tööde kvaliteetseks tegemiseks vajatakse tööprojekti. Peeti vajalikuks tõsta nõudeid elektriprojekteerijate, tööde järelevaatajate ja auditeerijate kutsekompetentsusele, millega paraneks oluliselt elektripaigaldiste kvaliteet.  Teemat arutatakse koos projekteerijatega ühiselt. Üleskerkinud teemana käsitleti kogu dokumentatsiooni ja töökorralduse digitaliseerimise vajadust, sh rõhutati kaasnevat küberturvalisuse olulisust.

Projekteerijad: piirid põhi- ja tööprojekti vahel on hägused

Projekteerijate toimkonna juhi Argo Stallmeistri sõnul 1. oktoobril peetud koosolekul tõdeti, et piirid põhi- ja tööprojekti vahel on hägustunud, seepärast on vaja kriitiliselt üle vaadata projekteerimise staadiumide nõuded kehtivas EVS 932: 2017 Ehitusprojekt. Edasi arutleti praktilisi samme 2D projekteerimiselt tasemele 3D ja sealt edasi BIM projekteerimisele üleminekul, samuti ETIM tootenimekirja kasutamist projektis toodud materjalide ja seadmete omaduste kirjeldamisel. Tõdeti, et sisepaigaldajad vajavad BIM tasemel projekti praktilise kasutamise ja projekteerijad ETIMi alast koolitust. Teemat arutatakse koos sisepaigaldajatega ühiselt.

Projekteerijate toimkonna poolt koondatakse toimkonna liikmete ettepanekud standardi kitsaskohtade ja ebakõlade lahendamiseks. Lisaks on vaja standardis täpsustada valgustuse projekteerimisega seonduvat. Seejärel esitatakse EETELi poolt projekteerijate ja sisepaigaldajate toimkondade koondatud ettepanekud Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liidu juures moodustatud standardi muutmise töögrupile.

Luuakse ETIM Baltic

30. septembril sõlmiti EETELi ja Leedu sõsarliidu NETA vahel leping, millega laiendatakse EETELi juures tegutseva ETIM Eesti liikmeskonda NETA juures tegutseva ETIM grupi liikmetega. Nii kujundatakse ühistegevuseks ETIM Estonia ümber laiema haardega ETIM Balticuks, millega oodatakse edaspidi liituma ka Läti sõsarliidu LEVA liikmeid. Suurema liikmete arvuga kahanevad oluliselt ETIM Internationali liikmesusega seostuvad kulud ühe liikmeks oleva ettevõtte kohta. ETIMi alase ühistegevuse käigus tiheneb ka koostöö Balti riikide elektrikaupade müüjate, aga ka tootjate vahel nii Balti turgudel kui ka laiemalt. EETEL jääb ETIM Balticu finantstegevuse koordinaatoriks, kuid ETIM Balticu tegevuse juhtimine ja esindamine ETIM Internationali peakoosolekul toimub kordamööda kahe aastaste tsüklitena alustades EETEList. Leping jõustus alates allakirjutamisest ja käivitub alates 2022. aastast.