Taotlevale ettevõttele esitatavad nõuded

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liidu (edaspidi Liit) Tunnustatud Elektritööde Ettevõtte tiitli (edaspidi Tiitel) taotlemise eelduseks on käesolevate nõuete (edaspidi Nõuded) tingimusteta täitmine.
1.2. Nõuded töötab välja Tiitli omistamise Atesteerimiskomisjon ja kinnitab Liidu juhatus.
1.3. Atesteerimiskomisjon vaadab läbi ja täiendab Nõudeid vastavalt vajadusele.
1.4. Nõuete täitmist Tiitlit omavate ettevõtete poolt kontrollib Atesteerimiskomisjon vähemalt üks kord aastas.
1.5. Nõuete eiramisel on Atesteerimiskonisjonil õigus Tiitli kehtivus ajutiselt peatada või lõplikult tühistada.

2. NÕUDED TIITLIT TAOTLEVALE ETTEVÕTTELE

2.1. Üldnõuded

Ettevõte peab

 • vastama alal tegutsemise eelduseks olevatele nõuetele,
 • olema Liidu liige,
 • omama laitmatut tausta,
 • kasutama ainult legaalset tarkvara,
 • omama ülevaadet tehtud töödest ja pidama nende kohta kartoteeki,
 • mitte kahjustama teiste ettevõtjate ärilist tegevust või mainet,
 • kindlustama klientide teenindamise riigikeeles ja vähemalt ühes võõrkeeles,
 • keelduma tegemast selliseid töid või tarnima tooteid, mis ei vasta elektriohutusnõuetele või elektritööde teostamise heale tavale,
 • keelduma tööde tegemisest, milleks tal puuduvad teadmised ja kogemused
 • omama garantii järgimise protsessi ja tegutsema vastavalt sellele,
 • omama pretensioonide käsitlemise protsessi ja tegutsema vastavalt sellele,
 • tutvustama käesolevate nõuedeid ettevõtte töötajatele,

2.2. Finantsnõuded

Ettevõte peab

 • mitte omama võlgnevusi Liidu ees,
 • mitte kasutama mitteametlikku tööjõudu ja kinni pidama üldtunnustatud reeglitest,
 • teatama Liidule ausalt ning tähtaegselt eelneva perioodi majandustulemused ja muud firma kohta käivad andmed.
 • tasuma õigeaegselt kõik ettevõtte seaduslikud maksud,
 • teatama koheselt kirjalikult oma partneritele juriidiliste rekvisiitide või omandivormi, samuti kontaktandmete muutumisest,
 • kindlustama töötajad ja objektid vastavalt seadusandlusele ja tellijate nõuetele,
 • esitama üks kord aastas riikliku statistilise aruande palkade kohta.

2.3. Kvalifikatsiooninõuded

Ettevõte peab

 • omama tehtavale tööle vastavat pädevat personali,
 • teostama kõik tööd hoolikalt, parimal võimalikul viisil, vastutustundlikult ning ausalt, selleks, et töötulemus vastaks tellija nõudmistele,
 • korraldama regulaarselt firmasiseselt õppusi ja koolitust müügi- ja teeninduspersonali kvalifikatsioonitaseme hoidmiseks ja tõstmiseks,
 • tagama töötajate pideva ja plaanipärase täiendkoolituse,
 • selgitama, argumenteerima ja demonstreerima kliendile müüdavate ja /või paigaldatavate seadmete kasutamist,
 • tundma hästi oma tootevalikut ja oskama anda vajalikku tehnilist informatsiooni,
 • järgima elektriseadmete valmistamise, tarnimise ja paigaldamise nõudeid ning müüma ja paigaldama ainult kvaliteetseid, elektriohutusnõuetele vastavaid elektriseadmeid.

Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liidu Tunnustatud Elektritööde Ettevõtte tiitlit taotlevale ettevõttele esitatavad nõuded on kinnitatud Liidu juhatuse koosolekul 30. jaanuaril 2001.