CPR rakendamisega seotud kokkulepe

Kevadel 2018 on kavas muuta siseministri 30.03.2017 määruse nr 17 “Ehitistele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele” § 20 sõnastust (lisatud allpool), kuid sinnamaani aktsepteerib Päästeameti kaablite projekteerimisel kavandatava muudatusega juhtudel, kus pole võimalik määruse praegust sätet täita.

Kokkuleppe täistekst on siin