Elektriettevõtjad läkitasid valitsusele ohusõnumi

Elektriettevõtjad saatsid valitsusele ohusõnumi: peatage praakeelnõud

PRESSITEADE

Tallinn, 3. detsember – Täna saatis Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liidu (EETEL) juhatus hoiatuskirja peaminister Andrus Ansipile, justiitsminister Hanno Pevkurile ning majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsile. Pöördumise ajendiks on valitsuse plaan suunata peagi Riigikogu menetlusse elektriohutust vähendavad praakeelnõud.

EETELi tegevjuht Are Veski sõnul tuleb elektritööde korraldamisel vältida alareguleeritust. Millest omakorda tulenevad mitmed tõsised riskid nagu oht inimeludele, oht maksukuulekusele või oht ehitusturul kõlvatu konkurentsi massiliseks muutumisele.

„Meid ajendas seda ohusignaali saatma pikaajaline, ent kahjuks mitte tulemuslik suhtlus Justiitsministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ametnikega ehitusseadustiku kodifitseerimise protsessis,“ ütles Veski.

Pöördumises märgitakse, et Elektriohutusnõukoja ja EETELi ettepanekutega ehitusseadustiku (edaspidi EHS EN) ning ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse (edaspidi ESPSRS EN) eelnõudesse pole ülalviidatud ministeeriumites senini märkimisväärselt arvestatud.

„Oleme püüdnud viimase aasta jooksul erinevate kohtumiste, memode ja ettepanekute esitamisega ühtlustada erialast seadusandluse reformimist reaalse elu vajadustega. Paraku on nii Justiitsministeeriumi kui Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajate hoiak antud protsessis jäänud formaalseks. Meid justkui oleks nö kaasatud, aga sisuliselt on kõik EETELi olulised ettepanekud jäetud arvestamata,“ on pöördumises kirjas.

EETELi hinnangul muudavad Riigikogule saadetavad Vabariigi Valitsuse eelnõud praagiks kaks peamist probleemideringi.

Esiteks Elektriohutusseaduse (edaspidi EOS) kehtetuks tunnistamine ja asendamine ESPSRS ENile alamaktidega. Eelnõudes on sätted, mis lõpetaksid alates 1. juulist 2015 EOSi kehtivuse ning tühistaksid kaheksa EOSi alamakti. Viimased kujutavad endast detailset regulatsiooni, et kaitsta suurema ohu allika (elekter) eest selliseid väärtusi nagu elu, tervis, keskkond ja omand.

Teiseks majandustegevuse registri (MTR) kaotamise ettepanek. Eelnõude seletuskirjas põhjendatakse registreerimis- ja loakohustusest loobumist täna tegutseva MTR-i nõrkusega. EETEL on seisukohal, et sellisel juhul tuleb tegeleda registri tugevdamisega (äriregistri ja kinnistusraamatu eeskujul). Ei tohi minna kergema vastupanu teed ning kontroll üldse kaotada. Samale seisukohale on asunud ka Riigikontroll.

EETEL on 18 aastat tegutsenud ja 100 ettevõtet ühendav erialaliit. EETELi liikmesfirmades töötab kokku üle 4500 inimese.