Projekteerijatel ja auditeerijatel peab olema 4-aastane kõrgharidus

Tahame sõnastada Seadme ohutuse seaduse (SeOS) rakendusmääruse nr 88 muutmise ettepanekus nõude, et elektriprojekteerijal ja elektripaigaldise auditeerijal on elektrotehniline kõrgharidus ja esitada uuesti määruse muutmise ettepanek Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametile. Ettepanekut on toetanud EEES.

Rakendusmäärusega nr 88 sätestatult eksisteerib praegu paralleelselt ka elektriohutuse A, B ja C klassi pädevuste süsteem, mis põhjustab palju segadust, eriti riigihangete korraldamisel nõutavate erinevate kutsekompetentsi nõuete täitmisel.

Nüüdseks on välja antud hulgaliselt elektriohutuse pädevustunnistusi umbes 3700 isikule, mille taotlemise tingimusi on aastate jooksul oluliselt lõdvendatud. See omakorda on vähendanud elektrihariduse, eriti elektriinseneride ettevalmistamise väärtust ja vajadust. Eri tasemete pädevustunnistuse olemasolu tihti ei tõenda selle omaniku elektrialast kompetentsi üha keerukamaks muutuvate elektritööde tegemiseks. Eriti annab see täna tunda elektri projekteerimisel ja elektripaigaldiste auditeerimisel, mida on tarvis nö vigade parandusena kiiresti muuta. Võeti teadmiseks ja toetati EETELi Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametile esitatud ettepanekut SeOS rakendusmääruse nr 88 muutmiseks, mille kohaselt on elektri projekteerijatel ja auditeerijatel pädevuse saamiseks nõutud vähemalt nelja aastase elektritehnilise kõrghariduse olemasolu.