Jaotus 2

Jaotusvõrgu elektrik, tase 4 täidab kuni 35kV elektrivõrgu elektri- ja sideliinide, alajaamade, jaotlate ning elektrienergia tootmisüksuste ja seadmete ehitamise ja käitamisega seotud ülesandeid iseseisvalt või töörühma liikmena. Töö eeldab elektrotehnika, ehituse ja infotehnoloogia alaseid baaskutseoskusi. 4. taseme jaotusvõrgu elektrikul on võimalus peale eriväljaõppe läbimist teha elektritöid samuti kõrgepinge (alates 35kV) alajaamades, kõrgepingeliinidel, sidepaigaldistes, trammi- ja trollivõrgu ning elektriraudtee, alternatiivenergiaallikatest elektri tootmise või mõõteseadmete alal. Töötatakse peamiselt välitingimustes töötsoonides, kus tuleb teha pingevabu, pingelähedasi või pingealuseid toiminguid. Elektriohu ja trauma vältimiseks on töötaja kohustatud järgima töötoimingu juhtijate nõuandeid ning töö- ja elektriohutuse eeskirju ja juhiseid. Töö eeldab füüsilist pingutust ja kõrgustes tegutsemist. Tööga kaasnevad võimalikud ohud on elektrilöök, elektrikaare termiline toime, pingutatavatest juhtmetest ja trossidest, töötavatest transpordivahenditest ja mehhanismidest ning ekstreemsetest ilmastikutingimustest tingitud kahjustused, mistõttu nõutakse isikukaitsevahendite kasutamist ja eririietuse kandmist. Tööaeg on paindlik, sõltuvalt vajadusest tuleb töötada väljaspool tavapärast tööaega. Põhilisteks töövahenditeks on käsi- ja spetsiaaltööriistad, mehhanismid ja mõõteseadmed, infotehnoloogia riistvara ja erialane tarkvara.

Kutse taotlemise eeltingimused:

  1. vastava eriala kutsekesk- või kõrgharidus
  2. vähemalt 1-aastane erialane töökogemus

Kutse taotlemisel esitatavad dokumendid:

  1. Vormikohane avaldus,
  2. vastava eriala kutsekesk- või kõrgharidust tõendava dokumendi koopia,
  3. tööalase tegevuse kirjeldus,
  4. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta – arve esitatakse peale avalduse laekumist ning seal esitatud andmetele.

Dokumendid koguda ühte konteinerisse ja digiallkirjastada ning saata vastavalt välja kuulutatud kutseeksami dokumentide laekumise tähtajale e-postile: virge.sutt@eetel.ee

Eksamigrupi suurus on 15 inimest.

Jaotusvõrgu elektrik tase 4 kutseeksami hind 219,00 +KM

NB! Paberkandjal kutsetunnistuse soovi korral, märgitakse avaldusel, lisandub tähitud kirja saatmiskulu 5,00+KM.

Täiendavad dokumendid:

Jaotusvõrgu elektrik, tase 4 hindamisjuhend

Jaotusvõrgu elektrik, tase 4 kutsestandard