Kutseeksamid

NB!  23.augustil 2023 toimub Tallinna Polütehnikumis kutseeksam sisetööde elektrik, tase 4.

2.1.2 Sisetööde elektrik, tase 4 taotlemise eeltingimused töömaailma taotlejale on:

a) vastava eriala kutsekesk- või kõrgharidus,
b) vähemalt 1-aastane erialane töökogemus,

2.2 Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:

2.2.2 Sisetööde elektrik, tase 4 taotlemiseks töömaailma taotleja esitatavad dokumendid:

a) vormikohane avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis),

b) vastava eriala kutsekesk- või kõrgharidust tõendava dokumendi koopia,
c) erialast töökogemust tõendav vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus,
d) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Dokumendid koguda ühte konteinerisse ja digiallkirjastada ning saata hiljemalt 09.augustiks 2023 e-postile: virge.sutt@eetel.ee

 

 

Dokumendivormid

·         Lisa-1-KUTSEKVALIFIKATSIOONI-TAOTLEMISE-AVALDUS

·         Lisa_2_TÖÖALASE TEGEVUSE KIRJELDUS

Lisateave:
Virge Sütt
Kutseandmise, koolituste ja järelkasvu valdkonnajuht
+372 527 7246
virge.sutt@eetel.ee

Kutseeksamite hinnakiri:

https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10086632/hinna