Kutsekomisjoni tegevusstatuut

Käesolev kutsekomisjoni tegevusstatuut on kinnitatud EETELi juhatuse poolt 13. mai 2008.a.

 Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse kutsenõukogu otsusega 27. mail 2008

KUTSEKOMISJONI TEGEVUSSTATUUT

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liidu (edaspidi EETEL) kutsekomisjon on EETELi kui kutset omistava organi (edaspidi KOO) juures tegutseva elektriala kutseomistamist korraldav organ.

1.2 Kutseomistamine on tasuline. Tõendamise protseduuri hinnad, finantsaruandluse korra ning kutsekomisjoni liikmete tasustamise alused ning korra töötab välja kutsekomisjon ning kinnitab EETELi juhatus ja Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu.

1.3 Kutsekomisjon juhindub oma töös käesolevast tegevusstatuudist, elektriala kutseomistamise korrast, ja Kutseseadusest.

2. KUTSEKOMISJONI ÕIGUSED JA VASTUTUS

2.1 Kutsekomisjoni töö eesmärgiks on arendada ja hinnata elektriala oskustöötajate kutseoskusi. Oma eesmärgi saavutamiseks komisjon:

a) korraldab ja teostab läbi eksamikomisjoni(de) elektriala oskustöötajate kutseomistamist, selleks vajalike nõuete ja protseduuride väljatöötamist ning nende regulaarset kaasajastamist kooskõlas rahvusvaheliselt aktsepteeritavate hindamise kriteeriumide ja meetoditega;
b) korraldab kutseeksameid vastavalt kutsenõukogu poolt kinnitatud elektriala oskustöötajate kutseomistamise korrale;
c) moodustab kutseeksamite läbiviimiseks eksamikomisjone, koordineerib eksamikomisjonide tööd ning teostab järelevalvet nende töö üle;
d) korraldab kutseõppeasutuste ja asutuste ning ettevõtete tunnustamist kutseeksamite läbiviimise kohana;
e) teostab eksamitulemuste appellatsioonide lahendamist;
f) töötab välja ja esitab kutset omistavale organile kinnitamiseks kutsetunnistuse väljaandmisega seotud eelarve ning kutsekomisjoni ja eksamikomisjoni liikmete tasustamise alused;
g) kutsekomisjon vastutab elektriala oskustöötajate kutseomistamise vastavuse eest kehtivate seadusandlike aktide ja kutsestandarditega.

3. KUTSEKOMISJONI MOODUSTAMINE JA KOOSSEIS

3.1 Kutsekomisjoni moodustab EETEL, kui elektriala oskustöötajatele kutseid omistav organ.

3.2 Kutsekomisjon moodustatakse kutseomistamise protsessist huvitatud organisatsioonide, tööandjate, töövõtjate, kutse- ja erialaliitude ning koolitajate esindajatest järgnevalt:

a) üks liige elektri ettevõttest
b) üks liige Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liidust
c) üks liige Elektrikontrollikeskusest
d) üks liige Riiklikust Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusest
e) üks liige Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutusest
f) üks liige häiresüsteemide ettevõttest
g) üks liige telekommunikatsiooni ettevõttest
h) üks liige automaatikaala ettevõttest

3.3 Kutsekomisjoni liikmed määratakse 2 aastaks.

3.4 EETEL võib teha ettepaneku kutsekomisjoni liikme tagasikutsumiseks selle liikme määranud organisatsioonile, kui kutsekomisjonil on pretensioone liikme tegevuse või tegevusetuse kohta.

4. KUTSEKOMISJONI TÖÖKORD

4.1 Kutsekomisjon valib oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe.

4.2 Kutsekomisjon tuleb kokku esimehe või tema äraolekul aseesimehe kutsel vastavalt vajadusele, kusjuures koosolekukutsed tuleb saata komisjoni liikmetele kirjalikult hiljemalt 7 päeva enne koosolekut.

4.3 Kutsekomisjon on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt pool selle liikmetest.

4.4 Kutsekomisjoni otsus võetakse vastu koosolekul viibivate liikmete lihthääleenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab komisjoni esimehe, tema äraolekul aseesimehe seisukoht.

4.5 Juhul kui kutsekomisjoni liige ei saa koosolekule tulla, esitab ta päevakorraliste küsimuste osas eelnevalt oma kirjaliku arvamuse või volituse enda asendamiseks.

4.5` Kutsekomisjoni otsuse võib vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui kutsekomisjoni liiikmed hääletavad kirjalikult, esitades oma seisukoha kutsekomisjoni esimehe, tema äraolekul esimehe asetäitja poolt määratud tähtajaks elektroonilislt e-posti teel.

4.6 Kutsekomisjoni koosolekud protokollitakse.

Kutsekomisjoni koosolekuid protokollib kutsekomisjoni esimehe, tema äraolekul aseesimehe poolt määratud protokollija. Protokollile kirjutavad alla kutsekomisjoni esimees, tema äraolekul aseesimees, ja protokollija.

E-postiga edastatud seisukohtade alusel koosotakse samuti koosoleku protokoll, millele lisatakse elektrooniöisel teel saadud vastused paberkandjal.

4.7 Allkirjaõigus kutsekomisjoni nimel on selle esimehel või tema puudumisel aseesimehel.