NVS paigaldaja I kutseeksami läbiviimise korraldus

NÕRKVOOLU SÜSTEEMIDE PAIGALDAJA I
kutseeksami läbiviimise korraldus ja hindamise põhimõtted

1. Kutseeksamile lubatakse eelnevalt registreerunud isikud vastavalt KOO otsusele.
2. Eksamiruumi sisenemisel esitab eksamineeritav eksamikomisjonile isikut tõendava dokumendi (pass, juhiluba või ID kaart)
3. Kutseeksam koosneb kirjalikust testist ja proovitööst

1. Kirjalik test koosneb 30-st valikvastustega küsimusest, mille vastamiseks on aega 60 minutit
Iga õigesti vastatud küsimus annab 2 punkti.
Hindamine: kirjalik test loetakse sooritatuks kui kogutud on vähemalt 40 punkti. Proovitööle lubamise eelduseks on kirjaliku testi edukas sooritamine
Enne praktilise töö alustamist korraldatakse taotlejale tööohutuse instruktaaz.

2. Proovitöö
Antud ülesande järgi teostada vajalikud paigaldustööd.
Töö teostamise kontrollaeg 3 tundi.
Hindamine: Komisjon hindab ülesande lahenduse õigsust ja otstarbekust, materjalide valikut, tehniliselt õigeid võtteid, aega, töökultuuri ja ohutusnõuete täitmist. Proovitöö peab vastama etteantud ülesandele ja toimima, vastasel korral loetakse eksam mittesooritatuks.

Nõrkvoolusüsteemide paigaldaja I taseme proovitöö hindamise kriteeriumid

  • Seade peab olema kasutuskõlblik
  • Kontrollaja nõuete täitmine
  • Materjalide, seadmete valik
  • Tööohutusnõuete täitmine
  • Elektriohutusnõuete täitmine

Töökultuur

  • töökoha ettevalmistamine
  • töövõtted
  • seadmete paigutus
  • töökoht pärast töö lõpetamist

 

Hindamisskaala Rahuldab Ei rahulda

Proovitöö loetakse sooritatuks, kui paigaldis on kasutuskõlblik, kaheksast parameetrist kuus, sh.* tähistatud nõuded kõik, on saanud positiivse hinnangu. Töökultuuri osas peab vähemalt 2 nõuet olema rahuldavalt täidetud
Vajadusel täpsustab eksamikomisjon oma hinnangut täiendava vestluse käigus.
Kutseeksam loetakse sooritatuks, kui eksami kõik osa on edukalt läbitud.

4. Eksamiruumides võivad eksami ajal viibida ainult vahetult eksamiga seotud isikud või erandkorras eksamikomisjoni esimehe loal lubatud isikud.
5. Eksamiprotokollid esitatakse KOO -le. Eksamikeskus säilitab kirjalikke eksamitöid 1 kuu jooksul pärast eksami toimumist.
6. Eksamineeritavatel on eksamiruumis keelatud:
a) kõrvalise abi kasutamine va. kalkulaator –
b) eksamiga seonduvate materjalide eksamiruumist väljaviimine
c) omavaheline suhtlemine
d) mobiiltelefonide kasutamine
e) teisi eksamineeritavaid või komisjoni liikmeid häiriv käitumine
7. Eksamikomisjonil on õigus eksamikorra rikkuja eksamilt eemaldada.
8. Otsus kutseomistamise kohta tehakse teatavaks kümne päeva jooksul pärast eksami toimumist.
9. Eksamikomisjoni otsuse võib ühe nädala jooksul otsuse teatavakstegemisest vaidlustada KOO juurde moodustatud kutsekomisjonis.