Tootjate sektsiooni statuut

EESTI ELEKTRITÖÖDE ETTEVÕTJATE LIIDU (EETEL)
TOOTJATE SEKTSIOONI STATUUT

1.      ÜLDSÄTTED

1.1  Tootjate sektsioon on EETEL:i liikmete iseseisev vabatahtlik struktuuriüksus, mille nimi on EETEL:i Tootjate sektsioon. Edaspidi kasutatud statuudis „Sektsioon“.

1.2  Sektsioon asutatakse määramata tähtajaks.

1.3  Sektsioon juhindub oma tegevuses EETEL:i põhikirjast ja käesolevast statuudist.

2.      EESMÄRGID

2.1  Sektsiooni loomise ja tegutsemise peaeesmärgiks on toetada elektriala tootmisettevõtete ettevõtluskeskkonna arengut ning parandada nende rahvusvahelist konkurentsivõimet.

2.2  Eesmärkide saavutamiseks Sektsioon:

2.2.1        koordineerib liikmete vahelist suhtlemist ning tootjate aktiivsemat osalemist EETEL:i tegevuses;

2.2.2        teeb koostööd haridusministeeriumi ja muude haridusasutustega (elektriala) tootmisettevõtetele vajalike oskuste ja kompetentside loomiseks ja arendamiseks;

2.2.3        tegeleb tootmises vajaliku täiendkoolituse vajaduste määratlemise ning vastavate koolituste organiseerimisega, kaasates sellesse maksimaalselt EL struktuurfondide vahendeid;

2.2.4        aitab kaasa tootjate kutsekvalifikatsiooni süsteemi loomisele;

2.2.5        kaitseb eetilist ja ausat (tootmise) äritegevust ja astub resoluutselt kõlvatu konkurentsi vastu;

2.2.6        osaleb elektriala tootmisettevõtteid puudutavas seadusloomes;

2.2.7        kogub, analüüsib ning töötleb eriala tootmise spetsiifilist informatsiooni;

2.2.8        kaasab olulisemaid elektrialal toimivaid ettevõtjaid läbi EETEL:i liikmelisuse Sektsiooni;

2.2.9        tegeleb Sektsiooni liikmete hüvanguks ka muude küsimustega.

3.      SEKTSIOONI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1  Sektsioonil on õigus:

3.1.2        teha EETEL:i juhatusele ettepanekuid tootmistegevust puudutavates küsimustes;

3.1.3        osaleda EETEL:i väljundi kaudu või otse (erialase) seadusloome väljatöötamises ning suhelda haridusasutuste ja koolitusettevõtetega;

3.1.4        kasutada kirjavahetuses EETEL:i rekvisiite kooskõlastatult EETEL:i juhatusega;

3.1.5        esitada Sektsiooni-poolne liikmekandidaat EETEL:i juhatusse.

4.      LIIKMED

4.1  Sektsiooni liikmeks võib olla EETEL:i liige, kes on äriühing, kelle põhitegevusalaks on elektriseadmete ja/või -materjalide tootmine ning keda esindab nimetatud äriühingu juht või tema poolt volitatud isik;

4.2  Sektsiooni liikmeks astuja esitab sellekohase kirjaliku sooviavalduse Sektsiooni koosolekule.

4.3  Liikme staatus lõpeb:

4.3.1        EETEL:i liikmelisuse lõpetamise või lõppemisega;

4.3.2        Sektsiooni koosoleku poolt väljaarvamisega, kui liige on korduvalt rikkunud statuudi nõudeid,

4.3.3        Statuudi p-s 4.1 nimetatud staatuse lõppemisega.

4.4  Sektsiooni liikmel on õigus:

4.4.1        võtta osa Sektsiooni liikmete aastakoosolekust ning Sektsiooni poolt korraldatavatest üritustest;

4.4.2        saada Sektsiooni juhatuselt teavet Sektsiooni tegevust puudutavates küsimustes;

4.4.3        astuda Sektsioonist välja omal soovil avalduse alusel, mille esitab Sektsiooni koosolekule.

4.5  Sektsiooni liige on kohustatud:

4.5.1        järgima Sektsiooni statuuti, Sektsiooni üldkogu otsuseid, EETEL:i põhikirja ja muid asjassepuutuvaid dokumente;

5.      JUHTIMINE

5.1  Sektsiooni kõrgeim juhtimisorgan on Sektsiooni liikmete üldkoosolek. Korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas, üldkoosoleku vahelisel perioodil koguneb Sektsioon vastavalt varem kokku lepitud tööplaanile ja liikmete poolt esitatud päevakorrale.

5.2  Üldkoosolek valib Sektsioonile ühe aastaseks perioodiks juhataja ja asejuhataja. Juhataja, tema puudumisel asejuhataja, koordineerib liikmete koosoleku kokkukutsumist ja selle päevakorda. Sektsiooni liikmed võivad teha koostööd erinevas vormis ka koosolekute vahelistel perioodidel.

5.3  Üldkoosolek võib koguneda ka erakorraliselt, kui seda soovib vähemalt pool Sektsiooni liikmetest.

5.4  Sektsiooni üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui hääletamisel osaleb vähemalt pool liikmeskonnast. Oma hääle võib anda ka digitaalse allkirjaga. Sektsiooni juhtorganite otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Sektsiooni juhtorganite koosolekud protokollitakse. Protokolli allkirjastavad koosoleku juhataja ja protokollija. Protokollid võidakse avalikustada EETEL:i kodulehel Tootjate sektsiooni lingi all.

6.      VAHENDID

6.1  Sektsiooni tööks vajalikud rahalised vahendid tulevad kokkuleppel Sektsiooniliikmete poolt ja teatud projektide elluviimisel osaleb ka EETEL tema juhatuse otsusel.

6.2  Vajadusel avab EETEL Sektsioonile arvelduskonto, millele liikmed ühise kokkuleppe alusel maksavad Sektsiooni liikmemaksu ning millelt teeb EETEL väljamakseid vaid Sektsiooni otsuste põhjal.

Statuut on heaks kiidetud 13. aprillil 2010. aastal Tootjate sektsiooni asutamiskoosolekul, protokoll nr 2010-01.