Uued tuleohutusnõuded

Siseministri määrus 30.03.2017 nr 17 “Ehitistele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele” hakkas kehtima 07.04.2017
Vaata: https://www.riigiteataja.ee/akt/104042017014