EETELi Tunnustatud Elektritööde Ettevõtte tiitli omistamise kord

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liidu (edaspidi Liit) Tunnustatud Elektritööde Ettevõtte tiitli (edaspidi Tiitel) omistamine toimub taotleja soovil ja on vabatahtlik.
1.2. Tiitli omistamise kord kinnitatakse Liidu juhatuse poolt.

2. TIITLI TAOTLEMINE

2.1. Tiitlit taotlev ettevõte (edaspidi Taotleja) esitab Atesteerimiskomisjonile vastaval blanketil täidetud taotluse, millele lisab järgmiste dokumentide originaalid või koopiad:

  • kehtivad litsentsid, tegevusload ja tunnistused,
  • viimase majandusaasta aruanne ja kehtiv B-kaardi koopia,
  • nimekiri viimase kolme aasta suurematest töödest,
  • maksuameti tõend maksuvõlgnevuste puudumise kohta.

2.2. Taotleja võib soovi korral lisada taotlusele muid dokumente või tõendusmaterjale.
2.3. Taotluse esitamise tähtajad kuulutab Liit välja vähemalt neli korda aastas.

3. TAOTLUSE LÄBIVAATAMINE

3.1. Tähtajaks laekunud taotlused koos lisadokumentidega vaatab läbi Atesteerimiskomisjon oma koosolekul, kontrollib nende vastavust ja piisavust.
3.2. Vajaduse korral võib Atesteerimiskomisjon nõuda Taotlejalt lisadokumente.
3.3. Taotlused ja lisadokumendid vaadatakse läbi mitte hiljem kui ühe kuu jooksul pärast taotluse esitamise tähtaega.
3.4. Taotluse ja lisadokumentide vastavuse korral väljastab Atesteerimiskomisjon Taotlejale hiljemalt 10 päeva jooksul kirjaliku teate atesteerimisele lubamise ning taotluse kaitsmise aja ja koha kohta.
3.5. Taotluse või lisadokumentide mittevastavuse korral väljastab Atesteerimiskomisjon Taotlejale hiljemalt 10 päeva jooksul kirjaliku teate koos puuduste loeteluga.

4. ATESTEERIMINE

4.1. Taotluse kaitsmine toimub Atesteerimiskomisjoni koosolekul, millel Taotleja esindaja tutvustab ettevõtet ja vastab komisjoni liikmete küsimustele.
4.2. Veendumaks ettevõtte vastavuses Tiitli taotlejale esitatavatele nõuetele võib Atesteerimiskomisjon täiendavalt tutvuda Taotleja ettevõttega selle asukohas.
4.2. Otsuse Tiitlile vastavuse kohta väljastab Atesteerimiskomisjon Taotlejale kirjalikult hiljemalt 10 päeva jooksul pärast komisjoni koosolekut.
4.3. Kordusatesteerimise kord on sama mis esmasel atesteerimisel, asendada tuleb muutunud andmeid sisaldavad dokumendid.

5. TIITLI OMISTAMINE

5.1. Tiitli nõuetele vastavuse korral omistab Atesteerimiskomisjon Taotlejale Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liidu Tunnustatud Elektriettevõtte tiitli.
5.2. Tiitli kehtivus on kolm aastat. Atesteerimiskomisjon võib oma otsusega mõjuval põhjusel Tiitli kehtivust piirata lühema ajaga.
5.3. Tiitli pikendamise pärast kehtivusaja lõppemist otsustab Atesteerimiskomisjon.

6. TUNNISTUSE VÄLJASTAMINE

6.1. Atesteerimiskomisjon väljastab Tiitli nõuetele vastavuse korral Taotlejale atesteerimistunnistuse (edaspidi Tunnistus).
6.2. Tunnistus annab ettevõttele õiguse kasutada Tiitlit oma tööalases asjaajamises vastavalt Tunnistuse statuudile.

7. JÄRELEVALVE TIITLIT OMAVATE ETTEVÕTETE ÜLE

7.1. Tiitli nõuete täitmist kontrollib Atesteerimiskomisjon vähemalt üks kord aastas.
7.2. Kontrolliks peab ettevõte Atesteerimiskomisjonile esitama dokumendid, mille nimekiri saadetakse ettevõttele hiljemalt 10 päeva enne komisjoni koosolekut.
7.3. Vajaduse korral kaasatakse Atesteerimiskomisjoni koosolekule kontrollitava ettevõtte esindaja.
7.4. Kontrolli käigus võib Atesteerimiskomisjon tutvuda ettevõttega kohapeal.
7.5. Kontrolli tulemuste alusel võtab Atesteerimiskomisjon vastu otsuse ettevõtte vastavuse kohta Tiitlile ja väljastab ettevõttele vastava kirjaliku teate.

8. TIITLI KEHTIVUSE AJUTINE PEATAMINE VÕI LÕPLIK TÜHISTAMINE

8.1. Kontrolli käigus ilmnenud Tiitlile vastavuse nõuete eiramisel võib Atesteerimiskomisjon oma otsusega ettevõttele omistatud Tiitli kehtivuse ajutiselt peatada või lõplikult tühistada.
8.2. Tiitlit omav ettevõte on kohustatud pärast vastava teate saamist hiljemalt 5 päeva jooksul tagastama Atesteerimiskomisjonile Tiitli tunnistuse ja kogu sinna juurde kuuluva atribuutika.
8.3. Tiitli kehtivuse ajutiselt peatamise ajaks ja Tiitli lõplikul tühistamisel kaotab ettevõte igasugused õigused Tiitli kasutamisel.

9. APPELLATSIOONIDE LAHENDAMINE

9.1. Tiitli omistamise, kehtivuse peatamise ja lõpetamise käigus tekkivate või muudest asjaoludest tingitud apellatsioonide lahendamiseks esitab ettevõte vastava kirjaliku avalduse Liidu juhatusele.
9.2. Liidu juhatus on kohustatud apellatsiooni läbi vaatama hiljemalt kolme kuu jooksul pärast selle laekumist ja teatama kirjalikult oma otsusest apellatsiooni esitajale.

10. ATESTEERIMISE TASU

10.1 Atesteerimiskomisjoni poolt osutatav Tiitli omistamise protseduur on tasuline, mille hinnad, finantsaruandluse korra ning Atesteerimiskomisjoni liikmete tasustamise alused ning korra kinnitab Liidu juhatus.

Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liidu Tunnustatud Elektritööde Ettevõtte tiitli omistamise kord on kinnitatud EETELi juhatuse koosolekul 30. jaanuaril 2001.