Turvasüsteemide tehnik III kutseeksami läbiviimise korraldus

 

TURVASÜSTEEMI TEHNIK III
kutseeksami läbiviimise korraldus ja hindamise põhimõtted

1. Kutseeksamile lubatakse eelnevalt registreerunud isikud vastavalt KOO otsusele.

2. Eksamiruumi sisenemisel esitab eksamineeritav eksamikomisjonile isikut tõendava dokumendi (pass, juhiluba või ID kaart).

3. Kutseeksam koosneb kahest osast:

1) Teadmiste eksam (edaspidi TE), mille moodustavad 40-st küsimusest koosnev test (valikvastustega) ja ülesanne. Soorituse aeg: 90 minutit.
Iga õigesti vastatud küsimus annab 2 punkti. Ülesanne annab 5 punkti.

TE loetakse sooritatuks kui taotleja läbib vähemalt 50 punkti.

2) Praktiline eksam, mis võib olla kas proovitöö või oskuste tõendamine dokumentide alusel (tehnilise valve häiresüsteemide kirjeldus, mis on kinnitatud tööde tellija esindaja poolt).

3) Vestlus/intervjuu – eksamikomisjon viib proovitöö või esitatud dokumentide alusel läbi vestluse

Proovitöö
Proovitööle lubamise eelduseks on TE edukas sooritamine.
Enne proovitöö alustamist korraldatakse taotlejale tööohutuse instruktaa?.
Proovitöö tegemiseks on aega kuni 60 minutit.

Turvasüsteemide tehnik III proovitöö hindamise kriteeriumid

* Seade peab olema kasutuskõlblik
* Tööde planeerimine
* Materjalide, seadmete valik
* Tööohutusnõuete täitmine
* Elektriohutusnõuete täitmine

Töökultuur
– töökoha ettevalmistamine
-töövõtted
-seadmete paigutus
-töökoht pärast töö lõpetamist
-kontrollaja nõuete täitmine

Proovitöö loetakse sooritatuks, kui kümnest parameetrist seitse, sh.* tähistatud nõuded kõik, on saanud positiivse hinnangu.

Dokumentide alusel tõendamine. Tehnilise valve häiresüsteemide kirjeldus 3 aasta jooksul tehtud 3 erineva töö kohta.

Dokumendid (tehnilise valve häiresüsteemi kirjeldus koos Päästeameti töö vastuvõtu koopiaga) tuleb esitada koos teiste taotlusdokumentidega KOO poolt määratud ajaks .

Kutseeksam loetakse sooritatuks, kui eksami kõik osad on edukalt läbitud.

4. Eksamiruumides võivad eksami ajal viibida ainult vahetult eksamiga seotud isikud või erandkorras eksamikomisjoni esimehe loal lubatud isikud.

5. Eksamiprotokollid esitatakse KOO-le. Eksamikeskus säilitab kirjalikke eksamitöid 1 kuu jooksul pärast eksami toimumist.

6. Eksamineeritavatel on eksamiruumis keelatud:
a) kõrvalise abi kasutamine va. kalkulaator
c) eksamiga seonduvate materjalide eksamiruumist väljaviimine
d) omavaheline suhtlemine
e) mobiiltelefonide kasutamine
f) teisi eksamineeritavaid või komisjoni liikmeid häiriv käitumine

7. Eksamikomisjonil on õigus eksamikorra rikkuja eksamilt eemaldada.

8. Otsus kutseomistamise kohta tehakse teatavaks 10 päeva jooksul pärast eksami toimumist.

9. Eksamikomisjoni otsuse võib 1 nädala jooksul otsuse teatavakstegemisest vaidlustada KOO juurde moodustatud kutsekomisjonis.